Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-12/2018 Presisering av foreldrebegrepet i utlendingsforskriften § 8-10

1. Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

2. Nærmere om utlendingsforskriften § 8-10
Utlendingsforskriften § 8-10 lyder:

      8-10. Oppholdstillatelse til utlendinger med norsk forelder på fødselstidspunktet
En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.

Ordlyden i bestemmelsen gir ingen klare holdepunkter for om «foreldre» skal tolkes som juridiske foreldre eller biologiske foreldre. Det er begrenset med rettskilder og praksis etter bestemmelsen. Departementet ser behov for å tydeliggjøre foreldrebegrepet i § 8-10 gjennom instruks til UDI.

3. Instruks
Utgangspunktet er at «foreldre» i utlendingsforskriften § 8-10 skal tolkes som juridisk forelder. Søkeren må som utgangspunkt altså ha hatt minst én forelder som var norsk borger og registrert som juridisk forelder på søkerens fødselstidspunkt.

Dersom søkeren har minst én biologisk forelder som var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, men som ikke var registrert som juridisk forelder på dette tidspunktet, vil søkeren likevel ha rett til oppholdstillatelse etter § 8-10 dersom den norske borgeren er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet.

Med hilsen


Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                        Cecilie Fjelberg
                                                                                        seniorrådgiver