GI-14/2020 – Instruks om berostillelse av søknader om oppholdstillatelse som gjelder arbeidsforhold etter utlendingsforskriften § 1-4 første ledd

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets adgang til å instruere om prioritering av saker etter utlendingsloven § 76 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen gir blant annet adgang til å instruere om å berostille behandlingen av en bestemt type saker.

Bakgrunn
Stornemnda i UNE har i vedtak av 9. juli 2020 endret gjeldende praksis hittil i UDI (og UNE) ved at utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge, skal kunne få realitetsbehandlet (og ikke avvist) en søknad om arbeidstillatelse som faglært og lokalt ansatt ved en utenlandsk ambassade i Norge.

Som følge av vedtaket vil departementet vurdere om utlendingsforskriften § 1-4 bør endres/klargjøres, slik at tidligere praksis gjeninnføres.

Instruks
1. I påvente av en ev. endring i utlendingsforskriften § 1-4 skal UDI og UNE stille i bero søknader og klager som gjelder oppholdstillatelse for utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 første ledd bokstav a, b og c.
2. Instruksen trer i kraft straks.


Med hilsen


Cecilie Fjelberg (e.f.)
fagdirektør
                                                                           Unni-Mette Vårdal
                                                                           departementsrådgiver