Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI–16/2018 Pilotprosjekt – tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)

1. Innledning

Justis og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Instruksen her gjelder anvendelsen av utl. § 63 første ledd (tilbakekall) og § 66 første ledd bokstav a (utvisning) overfor personer som har deltatt i pilotprosjekt i henhold til punkt 4 nedenfor. Pilotprosjektet ble igangsatt av Kunnskapsdepartementet i desember 2017 som ledd i oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 505 (2015–2016) om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet.

Instruksen trer i kraft straks.

2. Formål

Formålet med instruksen er å sikre at de utlendingsrettslige konsekvensene av deltakelse i pilotprosjektet som nevnt i punkt 4 nedenfor er i samsvar med de føringer Stortinget har gitt for deltakelse i selve identitetsavklaringsprogrammet, jf. Innst. 157 S (2015–2016). Av innstillingen fremgår følgende:

«Flertallet vil likevel understreke enighet med forslagsstillerne som mener at de som velger å delta i et identitetsavklaringsprogram ikke skal måtte begynne å opparbeide ny botid, selv om tidligere identitetsopplysninger er uriktige.»

Rimelighetshensyn tilsier at vilkårene som vil gjelde for et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere, også bør gjelde for deltakerne i pilotprosjektet.

Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse eller utvisning alene på grunn av at det er fremlagt uriktige opplysninger om identitet i disse tilfellene, jf. utl. § 63 første ledd og § 66 første ledd bokstav a.

3. Bakgrunn

Pilotprosjektet ble igangsatt av Kunnskapsdepartementet i desember 2017 og gjennomført av UDI og Politiets utlendingsenhet. NOAS bisto med rekruttering av deltakere. I februar 2018 ble det åpnet for at også irakere som ikke er registrert med riktig identitet i Norge kunne delta i pilotprosjektet. Totalt meldte 120 personer seg til å delta, og av disse oppga 110 at identiteten de er registrert med i Norge ikke er riktig. De fleste av disse sakene er ennå ikke verifisert.

Personer som har benyttet dokumenter med uriktige identitetsopplysninger risikerer straffeforfølgning etter straffeloven §§ 361, 362 og 365. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å gjennomføre identitetsavklaringsprogrammet i tråd med anmodningsvedtak nr. 505 (2015–2016), jf. Innst. 157 S (2015–2016), men det er ikke ønskelig å gi en instruks om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere før Stortinget har avklart sitt syn på spørsmålet om straffeansvar.

 4. Målgruppe

Pilotprosjektet omfatter utlendinger som:

  • Har fått oppholdstillatelse i Norge selv om det var kjent for utlendingsmyndighe-tene at det var tvil om navn og/eller fødselsdato,
  • fikk første oppholdstillatelse før 1. januar 2011,
  • har oppholdstillatelse på annet grunnlag enn behov for beskyttelse (f.eks. oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, jf. utl. § 38),
  • er folkeregisteret hos de kurdiske selvstyremyndighetene,
  • ikke er norsk statsborger, og
  • har søkt om deltakelse i pilotprosjektet gjennom NOAS og UDI innen 5. mars 2018.

5. Instruks

UDI skal ikke tilbakekalle, jf. utl. § 63 første ledd, oppholdstillatelse til utlending som har deltatt i pilotprosjekt som nevnt i punkt 4, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene.

UDI skal ikke utvise, jf. utl. § 66 første ledd bokstav a, utlending som har deltatt i pilotprosjekt som nevnt i punkt 4, alene på grunn av at det tidligere er gitt uriktige opplysninger om identitet til utlendingsmyndighetene.

Dette gjelder også der utlendingen tidligere har fremlagt falske dokumenter for å understøtte opplysninger om uriktig identitet.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                    Thale N. Frich
                                                                                     seniorrådgiver