Høring - Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Hensikten er å få forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Dette er de vilkår som Husbanken tilbyr når en søknad om lån innvilges. Vilkårene er grunnlaget for låneavtalen som inngås i forbindelse med utbetaling av lånet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken på høring.

Hensikten er å få forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Dette er de vilkår som Husbanken tilbyr når en søknad om lån innvilges. Vilkårene er grunnlaget for låneavtalen som inngås i forbindelse med utbetaling av lånet.

Forskriftsutkastet omfatter også fullmaktsbestemmelser om gebyrer og Husbankens virkemidler ved betalingsproblemer.

Forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av gjeldende rett og praksis. Vedrørende forsinkelsesrenter og avrunding av nominelle renter vises det til nærmere omtale under §2 og §13. Samlet sett vil de økonomiske eller administrative konsekvenser være små, og vil bli håndtert innenfor vedtatt budsjett for 2011.

Vår ref.: 11/170-2 JOH

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken på høring.

Hensikten er å få forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Dette er de vilkår som Husbanken tilbyr når en søknad om lån innvilges. Vilkårene er grunnlaget for låneavtalen som inngås i forbindelse med utbetaling av lånet.

Forskriftsutkastet omfatter også fullmaktsbestemmelser om gebyrer og Husbankens virkemidler ved betalingsproblemer.

Forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av gjeldende rett og praksis. Vedrørende forsinkelsesrenter og avrunding av nominelle renter vises det til nærmere omtale under §2 og §13. Samlet sett vil de økonomiske eller administrative konsekvenser være små, og vil bli håndtert innenfor vedtatt budsjett for 2011.

Høringsutkastet er tilgjengelig på departementets hjemmeside http://regjeringen.no/krd.


Høringsfristen er 16. mai 2011.

Bakgrunn

I husbankloven som trådte i kraft 1. januar 2010 er følgende bestemmelse inntatt:
§ 8 Utlån
Lån i Husbanken vert forrenta etter føresegner som Stortinget fastset.
Departementet gjev forskrifter om tilbakebetaling av lån, rentesatsar, gebyr, o.l. Departementet kan òg fastsetja føresegner om gebyr i tilknyting til etablering og forvaltning av lån.
Husbanken kan gje utsetjing av betaling av renter og avdrag. Husbanken kan delta i gjeldsforhandlingar.

 
Husbankens rente- og avdragsvilkår fremkommer i dag ikke i forskrifter, og forskriftsutkastet er en oppfølgning av den nye lovbestemmelsen

Det sentrale stortingsvedtaket om lånevilkårene ble truffet 28. mai 1996, i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 52 (1995-1996), Innst. S. nr. 213 (1995-1996) om endringer i rentevilkår for lån i Husbanken med tilsagn før 1996. Husbankens subsidieprofil ble da endret slik at renten ikke lenger fastsettes av Stortinget, men knyttes opp mot de til enhver tid gjeldende renter på statens innlån.

Det er i de senere år blitt utarbeidet teknisk rammeverk for nøyaktigere fastsetting av renter for utlån i Statens Lånekasse for utdanning, Husbanken og boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Rammeverket er lagt frem for Stortinget i Prop. 1 S (2009-2010) Gul bok under kapittel 9.4. Etablering av felles løsninger for budsjettering og regnskapsføring i forvaltningsenhetene for statlige utlån og mer enhetlig rammeverk for faste og flytende renter. Konsekvensene for Husbankens utlån er presentert i budsjettproposisjonen for Kommunal- og regionaldepartementet, Prop. 1 S (2010-2011) side 140.

Husbankens nye rammeverk ble sommeren 2010 nedfelt i et ”åpenhetsbrev” (pdf) som ble publisert på Husbankens hjemmesider, www.husbanken.no
sammen med kvalitetssikrede renteobservasjoner av fast og flytende rente. Åpenhetsbrevet følger som vedlegg.

Observasjonene oppdateres fortløpende slik at hver enkelt låntaker selv kan kontrollere at renten som betales er korrekt. Forskriftsutkastet tar opp i seg de vesentligste av innholdet i åpenhetsbrevet og vil erstatte dette.

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet.

Til § 1 Virkeområde
Utgangspunktet er at forskriften skal gjelde for alle Husbankens låneordninger. I den grad en låneordning skal ha rente- eller avdragsvilkår som er forskjellig fra det som ellers gjelder, vil dette fremgå av særforskriften for låneordningen. For tiden er det spesielle regler for ordningen med startlån, om renter ved kommunenes utlån til sluttbruker.

At Stortinget fastsetter rentevilkårene følger også av husbankloven § 8.

Til § 2 Forvaltning av utbetalte lån
At forvaltning av utbetalte lån følger privatrettslige regler, vil bl.a. si at innkreving av renter og avdrag ikke ansees som offentlig myndighetsutøvelse. Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak gjelder ikke for forvaltning av lån.

Det er vilkårene i låneavtalen som regulerer Husbankens og lånekundens rettigheter og plikter etter at lånet er utbetalt. Forskriftsutkastet presisere at Husbankens låneavtaler må oppfylle kravene som følger av finansavtaleloven og kredittavtaleforskriften, som også gjelder for andre banker. Dette følger også av disse lovene og forskriftene.

At lov om rente ved forsinket betaling m.m.(forsinkelsesrenteloven) gjelder for Husbankens utlån følger også av denne loven. Hovedregelen er at Finansdepartementet fastsetter hvert halvår størrelsen på den rente en fordringshaver kan kreve. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. I forskrift er renten satt til 9,00 prosent fra 1. januar 2011. I Husbanken har tidligere praksis ved forsinket betaling vært et påslag på 1 prosentpoeng rente i tillegg til ordinær rente.

Merknader til
• § 3 Generelle rentevilkår
• § 4 Utgangspunktet for fastsettelses av rente
• § 5 Nominell og effektiv rente på husbanklån
• § 6 Flytende rente
• § 7 Fast rente.

Stortinget har ved behandlingen av St. prp. nr. 52 (1995-1996), Innst. S. nr. 213 (1995-1996) om endringer i rentevilkår for lån i Husbanken med tilsagn før 1996, vedtatt at Husbanken kan tilby lån med fast og flytende rente. Det ble vedtatt at den flytende renten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittelig rente på kortsiktige statspapirer over en gitt observasjonsperiode, før hver justering. De faste rentene fastsettes på bakgrunn av renta på statsobligasjoner med en gjenstående løpetid som omtrent svarer til bindingstid på lånet. I begge tilfelle legges det til en margin på 0,5 prosentpoeng. Departementet har fått fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for valg av statspapirer, observasjonsperiode, rentejusteringer og tilbud om fastrentelån.

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2009-2010) ble det foretatt justeringer i rammeverket for fastsettelse av fast og flytende rente justert. Dette er fulgt opp i Åpenhetsbrevet for Husbanken, som innebærer en detaljering av prinsippene for fastsettelse av rente, slik at det skal være mulig å foreta en kontrollberegning av de rentene som Husbanken oppgir. Disse detaljerte beregningsmetodene er videreført i forskriftsutkastets §§ 4, 5, 6 og 7.

Det er i § 7 tatt inn enkelte prosedyreregler om inngåelse av renteavtaler, som avklarer fristene når låntaker kan velge mellom rentetilbudene. Tidligere har låntakere hatt stor mulighet til å se utviklingen an og velge tilbudet på det tidspunkt som gir lavest rente, mens Husbanken har vært ensidig forpliktet til å opprettholde flere tilbud. Forslaget er i tråd med Åpenhetsbrevet.

Merknader til § 8 Over- og underkurs.
Husbanken har tilbudt låntakere og kunne gå ut av fastrenteavtaler for å la lånet løpe videre på flytende rente. I disse tilfellene, og dersom det foretas førtidig nedbetaling på fastrentelån, skal det beregnes eventuell over- eller underkurs. Som det fremgår av utkastet gjelder de samme beregningsreglene som for andre banker. I utkastet avklares hvordan man finner rentesatsene som inngår i beregningene. Dette er en videreføring av innholdet i Åpenhetsbrevet.

Merknader til § 9 Nedbetalingsvilkår og § 10 Terminforfall på lån i Husbanken
Stortinget har, samtidig med fastsettelse av rentevilkårene, gitt Husbanken fullmakt til å fastsette nedbetalingsvilkår innenfor en samlet løpetid på 30 år. I budsjettproposisjon for 2003 er det foretatt en utvidelse av nedbetalingstiden for grunnlån til utleie. Stortinget har bestemt at renter og avdrag skal betales i kvartalsvise terminer og at Husbanken kan tilby hyppigere terminforfall. I tillegg har Stortinget bestemt at Husbanken kan tilby halvårlige terminer i tråd med det som nå foreslås i forskriften. Dette foreslås synliggjort i forskriften. Begrensningen om inntil 8 års avdragsfri periode, er i tråd med Husbankens retningslinjer.
 
Merknader til § 11 Gebyrer
Det foreslås regler om Husbankens fullmakter til å fastsette gebyrer. Gebyrsatsene for etablering av lån og for terminvarsel og de budsjetterte inntektene, blir omtalt i de årlige budsjettproposisjoner som legges frem for Stortinget.

Ved inndrivelse av misligholdte lån følger Husbanken de satser som gjelder for andre ved utenrettslig inkasso og som fremkommer i inkassoforskriften. For tiden påløper gebyr på 50 kroner ved andre gangs varsel og 150 kroner ved tredje gangs varsel. Ved eventuell rettslig inndrivelse påløper gebyr til det offentlige og Husbankens egne omkostninger i tråd med de regler som gjelder andre kreditorer.

Merknader til § 12 Virkemidler ved betalingsproblemer
Forslaget til forskriftsbestemmelse skal avklare Husbankens fullmakter og er i tråd med Stortingets vedtak fra 1996. Virkemidlene har vist seg å gi Husbanken mulighet til å håndtere betalingsproblemer på en måte som ivaretar boligpolitiske hensyn, samtidig som Husbankens tap er holdt på et lavt nivå.

Merknader til § 13 Ikraftsetting
Husbanken har i flere omganger tilpasset systemene for løpende administrering av utlånene til de prinsipper som er nedfelt i utkastet. Siste tilpasning iverksettes fra 1. juli 2011. De årlige nominelle rentene vil fra da av bli avrundet med tre desimaler mot tidligere én desimal. Dette er varslet i budsjettproposisjonen for 2011. Det legges derfor opp til at forskriften trer i kraft denne dato.

Hver av Husbankens låneordninger er hjemlet i egne forskrifter. Samtlige forskrifter har en bestemmelse hvor det heter at rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.  I forskriftsutkastet er det foreslått en overgangsbestemmelse som vil medføre at forskriftene for låneordningene viser til den nye forskriften om rente- og avdragsvilkår.

 


Med hilsen


Inger Lindgren (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jørgen Hafstad
seniorrådgiver

 

 


Vedlegg
1. Utkast til forskrift
2. Liste over høringsinstanser

AD, Postboks 8019 Dep 0030 Oslo
BLD, Postboks 8036 Dep 0030 Oslo
FAD, Postboks 8004 Dep 0030 Oslo
FIN, Postboks 8008 Dep 0030 Oslo
HOD, Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
JD, Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
KD, Postboks 8119 Dep 0030 Oslo

Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo
Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen 0404 Oslo
Husbanken, Postboks 824 Bedriftssenter  3007 Drammen
NAV Drift og utvikling, Postboks 5200 Nydalen 0426 Oslo 
Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo
Regjeringsadvokatembetet. Postboks 8012 Dep  0030 Oslo 
Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep  0032 Oslo
Statens innkrevingssentral, Postboks 455 8601 Mo i Rana
Statens lånekasse for utdanning, Postboks 36 Kalbakken 0901 Oslo 
Statens Pensjonskasse, Postboks 5364 0304 Oslo 
Sivilombudsmannen, Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo 

FNO, Postboks 2473 Solli  0202 Oslo
KS , Haakon VIIs gt. 9  0161 Oslo
NBBL, Postboks 452 Sentrum 0104 Oslo
OBOS, Postboks 6666 St. Olavs pl. 0129 Oslo

Til toppen