Høring - 132 kV kraftledning Straum-Roan – varsling av klagemotparter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2013

Olje- og energidepartementet har flere vindkraftverk og kraftledninger på Fosen til klagebehandling. Natur og Ungdom har påklaget den samordnede nettilknytningen sør for Roan på strekningen mellom Straum transformatorstasjon og Roan transformatorstasjon. Kraftledningen skal blant annet knytte Roan vindkraftverk til Roan transformatorstasjon. Natur og Ungdom ber i klagen om at traseen legges utenom Tostenelva naturreservat.

Det er omsøkt to alternative traseer, hvor en går nord for naturreservatet (traséalternativ IV) og en går sør for naturreservatet (traséalternativ V).

Klagen og en nærmere beskrivelse av traséalternativene kan lastes ned under ”Høringsnotat”.

Departementet ber om at eventuelle kommentarer til klagen fra Natur og Ungdom sendes departementet innen 1. august 2013. Dersom det er behov for ytterligere dokumenter eller av andre grunner er spørsmål i forbindelse med saken, kan det tas kontakt med departementet.

Det gjøres oppmerksom på at departementets klagevedtak etter energiloven vil være et endelig vedtak som ikke kan påklages. Det er derfor viktig at de klagemotpartene som har kommentarer til saken, fremsetter disse innen fristen.

 

Til toppen