Høring - bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven 2005

Justisdepartementet sender med dette et forslag til nye regler om ærekrenkelser på høring. Bestemmelsene vil inngå i straffeloven 2005 i et kapittel om vern av frihet og fred. Departementets intensjon er å endre rettstilstanden på området slik at kun grove krenkelser av æresfølelse og omdømme skal kunne medføre straff. I tillegg ønsker departementet å utforme loven slik at den i større grad gir et dekkende uttrykk for rettstilstanden slik den er fastlagt i avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2008