Høring - Endring av behandlingsgebyr for fellesskapstillatelser og fellesskapslisenser

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av behandlingsgebyr for fellesskapstillatelser og fellesskapslisenser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2011

Sakens dokumenter finner du via menyen over.

Vår ref.: 10/1687- KRL

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endring av behandlingsgebyr i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.

Den foreslåtte forskriftsendringen vil være en oppfølging av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, Prop. 1 S (2010-2011), der det er tatt høyde for at behandlingsgebyrene for fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser vil bli tilpasset et kostnadsriktig nivå. Dette er igjen en oppfølgning av Finansdepartementets rundskriv R-112/2006, der generelle retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetsoppgaver er fastsatt. Samferdselsdepartementet foreslår at behandlingsgebyr for utstedelse av hoveddokument settes til kr 1820 og at behandlingsgebyr for utstedelse av attestert kopi (vognlisens) settes til kr 390.

Gebyrendringen bør skje tidlig i 2011. På bakgrunn av at dette er en mindre forskriftsendring, og at den har teknisk karakter, ber vi om tilbakemelding innen 21. januar 2010.

Med hilsen

Arnfinn Øen e.f.  -  Karl Rikard Løvhaug

Brevet som pdf

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM INTERNASJONAL PERSON- OG GODSTRANSPORT, SAMT KABOTASJE: ENDRING AV BEHANDLINGSGEBYR

1. INNLEDNING
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, Prop. 1 S (2010-2011), er det tatt høyde for at behandlingsgebyrene for fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser vil bli tilpasset et kostnadsriktig nivå. Fastsetting av nye gebyrsatser krever forskriftsendring, og i denne høringen foreslår Samferdselsdepartementet å endre nivået på behandlingsgebyr i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje 1) der gebyrsatsene i dag er knyttet til rettsgebyret.

Høringen gjelder hvordan forskriftsendringen rent teknisk skal utformes, og således ikke om behandlingsgebyrene skal tilpasses kostnadsriktig nivå.

Ordningene gjelder behandlingsgebyr for utstedelse av dokument om tillatelse for transport med motorvogn til eller fra utlandet mv. (fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser). Vegdirektoratet er utstedelsesmyndighet for fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser.

1) Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje, 26. mars 2003 nr. 402.

2. GJELDENDE RETT
Yrkestransportloven regulerer at enhver som skal drive person- og godstransport mot vederlag med motorvogn og fartøy må ha løyve. Dette gjelder både innenlands og til og fra utlandet. For internasjonal transport kreves i tillegg særskilte tillatelser basert på inngåtte avtaler med andre land.  For transport innenfor rammen av EØS-avtalen utstedes særskilte fellesskapstillatelser for godstransport og fellesskapslisenser for persontransport

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje § 6 fastsetter behandlingsgebyr for fellesskapstillatelser for godstransport og fellesskapslisenser for persontransport, samt attesterte kopier av disse. Ved utstedelse av hoveddokument for fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser skal søker betale fire ganger rettsgebyret avrundet nedad til nærmeste hundre kr, dvs. 3400 kroner. For attesterte kopier av fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser (vognlisenser) skal søker betale et behandlingsgebyr tilsvarende rettsgebyret, som i dag er 860 kroner, jf. rettsgebyrloven § 1.

Etter forskriftens § 6, tredje ledd kan Vegdirektoratet fastsette behandlingsgebyr for utstedelse av andre tillatelser eller kontrolldokumenter til internasjonal transport, herunder kabotasje.  Dette gjelder tillatelser og lignende som faller utenfor rammen av EØS-avtalen. Denne bestemmelsen berøres ikke av nærværende forslag.

Yrkestransportforskriften § 12 fastsetter behandlingsgebyr for saksbehandlingen knyttet til innenlands transportløyver. Disse gebyrene faller og utenfor nærværende forslag til endringer.


3. DEPARTEMENTETS FORSLAG OG VURDERINGER
Det vises til omtale under kap. 4320 Statens vegvesen, post 02 Diverse gebyrer, Prop. 1 S (2010-2011), og planen å la de nye gebyrsatsene tre i kraft så tidlig som mulig i 2011.

Formålet med endringen er at gebyret skal gjenspeile faktiske kostnader ved den tilknyttede saksbehandlingen. Forslaget er en oppfølgning av Finansdepartementets rundskriv R-112/2006, der generelle retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetsoppgaver er fastsatt.

Vegdirektoratet beregnet i 2008 kostnadene ved utstedelse av hoveddokument for fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser å være 1700 kroner. Kostnadene ved utstedelse av attestert kopi av disse ble beregnet til 360 kroner. Per 1. januar 2011 er disse beløpene fremskrevet til hhv. 1820 og 390 kroner, pga. prisstigning.

Når behandlingsgebyrene ikke lenger er knyttet opp mot rettsgebyret, vil behandlingsgebyrene ikke lenger justeres automatisk. Det vil derfor være nødvendig at Vegdirektoratet med jevne mellomrom vurderer utviklingen av kostnadene ved behandling av fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser, og at departementet justerer behandlingsgebyret i forskriften.

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
En nedjustering av behandlingsgebyrene vil føre til at transportører betaler et gebyr som avspeiler faktiske kostnader ved saksbehandlingen knyttet til fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser. Dette innebærer en redusert byrde for transportører som søker fellesskapslisenser og fellesskapstillatelser.

Statens vegvesen vil gå glipp av inntekter estimert til om lag 2,6 millioner kroner. Det er tatt høyde for inntektsreduksjon hos Statene vegvesen i Prop. 1 S (2010-2011).

5. MERKNADER TIL BESTEMMELSENE
Til forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje § 6
Behandlingsgebyrene endres for å stemme overens med faktiske kostnader knyttet til saksbehandlingen av fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser. Behandlingsgebyr for utstedelse av hoveddokument settes til kr 1820. Behandlingsgebyr for utstedelse av attestert kopi (vognlisens) settes til kr 390. Behandlingsgebyret vil ikke lenger være knyttet til rettsgebyret, og beløpet vil ikke bli avrundet ned til nærmeste hundre kroner.

 
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM INTERNASJONAL PERSON- OG GODSTRANSPORT, SAMT KABOTASJE

Fastsatt av Samferdselsdepartementet [dato] med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportlova) § 10, jf. §§ 31 og 35.

I

Forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje § 6 første og annet ledd skal lyde:

      ”Ved utstedelse av felleskapstillatelser for godstransport og fellesskapslisenser for persontransport skal søkeren betale kr 1820 til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.
 
       For attesterte kopier av fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser (vognlisenser) skal søkeren betale et behandlingsgebyr på kr 390. ”

 II

Forskriften trer i kraft [dato].

 

Disse er bedt om å avgi uttalelse:

Departementene/Statsministerens kontor
Fylkeskommunene/Oslo kommune
Vegdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS – kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet

Til toppen