Høring - endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapi¬tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2017

Vår ref.: 17/3451

 

Høringsbrev - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapi­tjenester.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og må sees i sammenheng med øvrige tiltak på fysioterapiområdet. 

Formålet med forslaget er å gjøre fysioterapitjenesten mer fleksibel for de minste kommunene.

Departementet har innført en digital løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapi­tjenester. 

Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Hørings­instansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi hørings­uttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre hørings­svaret inneholder taushetsbelagt informasjon 

Frist for å avgi høringsuttalelser er mandag 6. november 2017.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør til Kristin Gjellestad

tlf 22 24 87 54 eller e-post: krg@hod.dep.no eller Vegard Andreas Skaug tlf 22 24 87 61 eller e-post: vas@hod.dep.no.

Med hilsen

Petter Øgar

ekspedisjonssjef                                                  Kristin Gjellestad

                                                                                fagdirektør

 

 

 

 

 

 

 

Høringsinstanser

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Legeforeningen

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Parat Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådet for psykisk helse 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

Uni

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet 

Yrkesoranisasjonenes Sentralforbund (YS)

Virke

 KS Bedrift

 Spekter

 NHO Service

Til toppen