Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.07.2017

Vår ref.: 16/2083

Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, og må ses i sammenheng med forslaget i Prop. 71 L (2016-2017) om å gi direkte tilgang til fysioterapeut. Lovproposisjonen er nå til behandling i Stortinget. De to tiltakene skal implementeres samtidig.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-funksjons--og-kvalitetskrav-i-kommunale-fysioterapitjenester/id2548381/

Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon

Frist for å avgi høringsuttalelse er mandag 3. juli 2017. 

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til rådgiver Siv-Lise Bendixen Stærk  tlf. 22 24 85 14 eller e-post: sis@hod.dep.no.

Med vennlig hilsen                                                           

Maren Skaset (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Vegard Skaug

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Høringsinstanser

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi