Høring - Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven

Høring av forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2017

Vår ref.: 16/2135

Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven - høring

Samferdselsdepartementet sender med dette på alminnelig høring, forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).

Forslaget til lovendring skal, for det første, gi departementet hjemmel i jernbaneloven § 7 b til å fastsette en plikt for alle jernbaneforetak til å bruke bestemte billetteringsløsninger. Plikten vil bli nærmere beskrevet i forskrift. Tilsvarende plikt for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy er i dag hjemlet i yrkestransportforskriften § 30 med nærmere regulering i rundskriv.

Forslaget til endring i jernbaneloven § 7 b innebærer, for det andre, at departementet i forskrift kan fastsette plikt for alle jernbaneforetak til å overlevere reiseinformasjon med nærmere angitt innhold og etter nærmere angitte fremgangsmåter. Tilsvarende plikt for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy er i dag hjemlet i yrkestransportforskriften § 28 tredje ledd med nærmere regulering i rundskriv.

Bakgrunnen for disse lovforslagene er at det er ønskelig å harmonisere plikten til å overlevere reiseinformasjon og plikten til å benytte bestemte billetteringsløsninger med de plikter som følger av yrkestransportregelverket, slik at de samme kravene skal gjelde uavhengig av transportmiddel.

For det tredje foreslår departementet å endre jernbaneloven § 7 b og yrkestransportloven § 31 for å kunne finansiere utvikling og drift av elektroniske støttesystemer for billettering. Forslaget innebærer at det innføres et gebyr knyttet til disse tjenestene. Behovet for hjemmelen er knyttet til at det er lagt opp til at tjenestene fremover skal ivaretas i statlig regi og oppgavene utføres i et statlig eid selskap. Tjenestene skal samtidig til dels finansieres av operatørene, som i dag. Det er i dag fylkeskommunene, evt. ved sine administrasjonsselskap, og Staten, bl.a. gjennom NSB som betaler for de aktuelle tjenestene ved å kjøpe tjenestene fra selskapet Interoperabilitetstjenester AS som eies av 15 fylkeskommuner og NSB AS. Det er operatørene av kollektivtjenester som skal betale gebyr; dette omfatter administrasjonsselskapene eller operatøren som har avtale med fylkeskommunen eller staten om å levere persontransporttjenester. Operatørene får sine midler fra fylkeskommunene og staten, slik at midlene fortsatt skal komme fra samme sted – men innkreves på en annen måte. Totalkostnadene forutsettes å ikke bli større totalt sett.

Samferdselsdepartementet vil utarbeide forskriftsbestemmelser med nærmere regulering av jernbaneforetakenes plikt til å utlevere og utveksle reiseinformasjon, samt bruk av bestemte billettløsninger. Departementet vil også utarbeide forskriftsbestemmelser for fastsettelse av gebyr for utvikling og drift av elektroniske støttesystemer for billettering.

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Unntaksvis kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@sd.dep.no

Høringsdokumentene finner du på regjeringen.no under følgende adresse:

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovendringsforslaget oversendes innen 8. mars 2017.

Med hilsen


Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri H. Steinnes
seniorrådgiver

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Entur AS
Fagforbundet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Flytoget AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Jernbanedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
SJ AB
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statsministerens kontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Troms fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold fylkeskommune

Til toppen