Høring - endring i barnetrygdloven - rett til barnetrygd under utenlandsopphold

Departementet foreslår å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold. Forslaget innebærer at retten til å motta barnetrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. En særlig begrunnelse for forslaget er knyttet til barns fravær fra skolen. Det kan være uheldig, særlig for integrering av barn med annet morsmål enn norsk, at barn tas ut av skolen for å oppholde seg i utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2015