Forsiden

Høring - endring i barnetrygdloven - rett til barnetrygd under utenlandsopphold

Departementet foreslår å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold. Forslaget innebærer at retten til å motta barnetrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. En særlig begrunnelse for forslaget er knyttet til barns fravær fra skolen. Det kan være uheldig, særlig for integrering av barn med annet morsmål enn norsk, at barn tas ut av skolen for å oppholde seg i utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2015

Vår ref.: 15/1000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnetrygdloven på høring.

 

Forslaget innebærer at retten til å motta barnetrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. Forslaget innebærer en generell innstramming i retten til barnetrygd under utenlandsopphold og gjelder uavhengig av barnets alder.

 

Vedlagt følger høringsnotatet. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send høringssvar" på departementets hjemmeside https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=298. For de som ikke har mulighet til å avgi høringsuttalelse digitalt, kan høringssvar sendes per post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, merket saksnr. 15/1000. Alle uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Høringsfristen er satt til 30. oktober 2015.

 Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er nevnt på listen. 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til rådgiver Margrethe Hannevik Harestad på telefon

22 24 25 49 eller per e-post til mha@bld.dep.no.

Med hilsen                                                                        

Ingvild Vesterdal (e.f.)

fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Margaret Sandvik

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Offentlige myndigheter

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Fylkesmennene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Politidirektoratet (POD)

Sivilombudsmannen

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 

Organisasjoner

Adopsjonsforum

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den norske kirke v/Kirkerådet

Det Mosaiske trossamfunn

Humanetisk Forbund

Human Rights Service

INLO Innvandrernes Landsorganisasjon i Norge

InorAdopt

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune

Kristent Interkulturelt Arbeid KIA

LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold

LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk

Minotenk

MiRA – Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MIRA-Senteret)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

OMOD Organisasjon mot offentlig diskriminering

Organisasjonen Voksne for barn

Press

Redd Barna

Rettshjelpskontoret Indre Finnmark

Rettspolitisk forening

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo v/ Oslo kommune

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 

UNICEF Norge

Velferdsalliansen

Verdens Barn

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Fafo

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ NOVA

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

KUN – senter for kunnskap og likestilling

Nordlandsforskning

Norges arktiske universitet (UiT)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norsk senter for barneforskning, NTNU

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør

Senter for menneskerettigheter, UiO

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

 

Arbeidslivsorganisasjoner

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Unio – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)