Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2017

Vår ref.: 17/2563

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi:

  • deltidsansatte fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, dersom det ikke vil innebære noen vesentlig ulempe for virksomheten og arbeidstaker er kvalifisert for stillingen
  • Tvisteløsningsnemndas avgjørelser rettskraft
  • klargjøring av søksmålsfristen for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er tirsdag 31. oktober 2017.

Les og svar digitalt på høringen ved å bruke skjemaet «Send inn høringssvar» nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Med hilsen
Ragnhild Nordaas (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hanne Meldal
seniorrådgiver

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen

ALT c/o Industri Energi

Apotekforeningen 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten          

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Coop Norge SA Hovedkontor

Delta  

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Finans Norge

Finansdepartementet  

Forbrukerrådet

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI Oslo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

HR Norge

Junit

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen 

Justis- og beredskapsdepartementet 

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Maskinentreprenørenes Forbund

NITO

Norges Bondelag

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk Elektrotekniske Komite

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund 

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke 

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Meierifolk Landsforening

Norskog

NTNU 

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune 

Pensjonistforbundet

Petroleumstilsynet 

Private Barnehagers Landsforbund

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Revisorforeningen

Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Virke 

Virke Produsentforening

YS