Høring - endringer i patentforskriften (samarbeid mellom patentmyndigheter om utnyttelse av patenterbarhetsvurderinger)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2011

Vår ref.: 201101381 EO MHG

Høring - endringer i patentforskriften (samarbeid mellom patentmyndigheter om utnyttelse av patenterbarhetsvurderinger)


Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Patentstyret med forslag til endringer i patentforskriften for å legge til rette for samarbeid mellom patentmyndigheter om utnyttelse av patenterbarhetsvurderinger.

Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen fredag 6. mai 2011. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Høringsdokumentene er tilgjengelig på Internett på nettstedet http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922.


Med hilsen

 

Toril K. Høyland e.f.
avdelingsdirektør

Magnus Hauge Greaker
lovrådgiver

Kopi: Patentstyret

Adressater for Justisdepartementets høring om endringer i patentforskriften (sak 201101381)


Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologinemnden
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT
Domstolsadministrasjonen
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Fridtjof Nansens Institutt
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen LMI
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norges forskningsråd
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR
Norsk forening for industriens patentingeniører NIP
Norsk Industri
Norske Patentingeniørers Forening NPF
Næringslivets Hovedorganisasjon
Utviklingsfondet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norsk Hydro ASA
GE Healthcare AS Oslo
Statoil ASA
Tandberg Data ASA

Til toppen