Høring - endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven – sletting i politiets registre mv.

Høring med forslag om endringer i arkivloven og politiregisterloven slik at det kan gis forskriftsbestemmelser om at opplysninger i politiets registre kan slettes, dersom sterke personvernmessige hensyn gjør seg gjeldende.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2017

Vår ref.: 16/7853

Vedlagt følger høring om endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven. 

Det bes om eventuelle merknader senest 26. januar 2017. Av hensyn til sakens fremdrift vil det ikke bli gitt fristutsettelse.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2524387.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
rådgiver

 • Departementene

 

 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vegdirektoratet

 

 • Amnesty International Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening

Til toppen