Høring - endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven – sletting i politiets registre mv.

Høring med forslag om endringer i arkivloven og politiregisterloven slik at det kan gis forskriftsbestemmelser om at opplysninger i politiets registre kan slettes, dersom sterke personvernmessige hensyn gjør seg gjeldende.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2017