Høring - endringer i prisopplysningsforskriften

Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2017

Vår ref.: 17/1520

Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud for drosjetransport mv.

Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

Departementet foreslår for det første endringer i forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) og forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (maksimalprisforskriften). Disse forslagene er utarbeidet i forståelse med henholdsvis Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet foreslår for det andre enkelte endringer i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).

Departementene bes vurdere om høringsnotatet eventuelt bør sendes til andre underliggende organer som ikke har fått høringsnotatet direkte.

Høringen er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringssvarene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar. Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Forslagene finner du under fanen Høringsnotat på denne side.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 7. november 2017.

Med hilsen


Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Carina Jacobsen
rådgiver

Abelia
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fagforbundet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
Justervesenet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statsministerens kontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold fylkeskommune

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen