Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enpersonsutredningen «Utredning om formuerettslige lovvalgsregler», avgitt av professor Giuditta Cordero-Moss 2. juni 2018. I utredningen anbefaler Cordero-Moss en lovfesting av lovvalgsregler på formuerettens område. Det foreslås i utredningen at lovvalgsreglene samles i en egen lovvalgslov, og med utgangspunkt i Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 593/2008 17. juni 2008 om lovvalg for forpliktelser i kontrakt (Roma I), og Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 864/2007 11. juli 2007 om forpliktelser utenfor kontrakt (Roma II).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.01.2019

Vår ref.: 18/4842 EP GUS

Høring - enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enpersonsutredningen «Utredning om formuerettslige lovvalgsregler», avgitt av professor Giuditta Cordero-Moss 2. juni 2018.

Frist for å sende inn høringssvar er 18. januar 2019.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Sletmoen
lovrådgiver

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo byfogdembete

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen

 

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Finanstilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Kulturrådet

Kystverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Namsfogden i Oslo

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norsk design- og arkitektursenter

Norsk senter for menneskerettigheter

Patentstyret

Plantesortnemnda

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Statens seniorråd

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tolldirektoratet

Økokrim

 

Abelia

Acapo AS

Aconto.no AS

Advokatforeningen

Akademikerne

American Express

Apotekforeningen

Bank Norwegian AS

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Billedkunst opphavsrett I Norge (BONO)

Bokhandlerforeningen

Business Software Alliance (BSA)

Coop Norge Handel AS

Dagligvareleverandørenes forening

De norske bokklubbene AS

De regionale helseforetakene

Debitorforeningen

Den norske Bank (DNB)

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Eiendom Norge

Elektronikk Importør Foreningen

Energibedriftenes Landsforening

EnterCard Norge AS

Entreprise Europe Network

Equinor

Europabevegelsen

EVRY Norge AS

Fagforbundet

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Fiskernes Salgslag A/L

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO

Forbruker Europa

Forbrukeradvokaten

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)

Forskerforbundet

Fraktfartøyenes Rederiforening

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

Inkassoklagenemnda

Innovasjon Norge

Iper Direkte AS

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Komplett Bank ASA

Kreativt forum

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes forening

Legemiddelindustrien

Lendo AS

Mastercard

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Nei til EU

Nordax Bank AB

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Lastebileier-forbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)

Norsk Forsikringsjuridisk forening

Norsk Helse og Velferdsforum

Norsk Industri

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (GRAFILL)

Norsk Redaktørforening

Norsk regnesentral

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk takst

Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

Norsk Venturekapitalforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres forening

Norske industridesignere

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Kredittopplysningsbyråers forening

NorStella

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Anti Counterfeit Group (NACG)

NRK

OBOS (Oslo bolig og sparelag)

Oslo Børs ASA

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet

Posten Norge AS

Private Barnehagers Landsforbund

Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Protector Forsikring ASA

Regnskap Norge

Resurs Bank AB NUF

Rettspolitisk forening

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Samfunnsøkonomene

Santander Consumer Bank AS

Scandinavian Airlines System AB

SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Seniorsaken

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Telenor AS

Telia Norge

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

TV 2

Universitets- og høgskoleutdannedes forbund (UNIO)

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

YA Bank

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Yrkestrafikkforbundet

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet