Høring - Finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders innskuddskonti - forslag om endringer i panteloven

Høringsfrist 01.12.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009

Vår ref.: 200906320 EP IKR/bj

Høring – Finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders innskuddskonti - forslag om endringer i panteloven

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i panteloven, jf. vedlagte høringsnotat. Forslaget går ut på å regulere finansinstitusjoners adgang til å avtale panterett i egne kunders innskuddskonti, gjennom en særlig lovregulering av reglene om pant i enkle krav (panteloven §§ 4-4 flg.).

Vi ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. desember 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 00030 Oslo.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Ingrid Rogne
lovrådgiver

Adressatliste

 

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

NAVs innkrevingssentral (NAVI)

Norges Bank

Oslo byfogdembete

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens lånekasse for utdanning

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen

ØKOKRIM

 

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Bankklagenemnda

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Goa-Gjeldsoffer-Alliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

 

 

 

 

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og

     arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Markedsføringsforeningen i Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eksportråd

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Egeninkassoforening

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Norsk Bergindustri

Norsk Industri

Norsk Investorforum

Norsk Tillitsmann ASA

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norske Pensjonskassers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Rettspolitisk forening

Siviløkonomene

Sparebankforeningen i Norge

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Til toppen