Høring - fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Regjeringen legger fram forslag om endringer i regelverket om fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd, jf. folketrygdloven § 14-15.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016

Vår ref.: 16/1792

Høring - fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd - utvidet frist

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette til høring med ny frist et forslag om fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd.

Saken ble sendt til høring den 25. mai 2016, med høringsfrist 1. august 2016. Høringsnotatet ble lagt ut på regjeringens nettsider, men ved en feil ble ikke høringsnotatet samtidig sendt til høringsinstansene. Departementet beklager dette, og sender derfor forslaget til ny høring, med frist tirsdag 20. september.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet er tilgjengelig elektronisk her. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt på regjeringen.no.  

Med hilsen


Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Olav Hellevik
rådgiver

 

Alle departementene

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Den Norske Jordmorforening

Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Finans Norge

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for Fangers Pårørende

Foreningen for Kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Forum for menn og omsorg

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens organisasjon

KUN – Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO – Landsorganisasjonen i Norge

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming

NITO – Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Bygdekvinnelag

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Kvinnesaksforening

Reform – Ressurssenter for menn

Senter for likestilling

Stiftelsen Kirkens familievern

UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

YS – Yrkesorganisasjonenes sentralforbund