Høring - forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften

Samferdselsdepartementet sendte 6. mai 2010 på høring et forslag til forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. Høringsfristen er 2. august 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2010

Sakens dokumenter er tilgjengelig via menypunktene over.

Vår ref.: 10/519-LBH

Samferdselsdepartementet gjorde framlegg om diverse lovendringer i Ot.prp. nr. 60 (2008-2009) om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (tilsette sine rettar ved bruk av konkurranse i kollektivtransporten o.a.). Endringene ble vedtatt i samsvar med forslagene, jf, lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven.

I forbindelse med lovendringene er det behov for å gjøre endringer i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). I tillegg fikk yrkestransportlova en ny § 40a som hjemler adgangen til å gi forskrift om gebyr for brudd på yrkestransportlova § 38.

På denne bakgrunn fremmes det nå forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova § 38 og forslag til endringer i yrkestransportforskriften.

Vedlagt følger høringsnotat, forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova § 38 og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. Alle høringsdokumentene finnes også på www.regjeringen.no. Ot.prp. nr. 60 (2008-2009) vil kun være å finne på nettsidene.

Samferdselsdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser. Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til mandag 2. august 2010. Etter at høringsfristen er gått ut, vil innkomne høringssvar legges ut på departementets hjemmeside.

De foreslåtte endringene planlegges å kunne tre i kraft 1. oktober 2010.

Høringsbrevet som pdf


 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Departementene/Statsministerens kontor
Fylkeskommunene/Oslo kommune
Vegdirektoratet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS – kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB Nettbuss AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Ruter
Veolia Transport Norge AS
Wullum Amcar AS

Til toppen