Høring - forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2018

Vår ref.: 18/4045

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 

Høringsinstansene bør så langt som mulig utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber vi om at dette markeres tydelig, og at det gis en kort begrunnelse for høringsinstansens syn vedrørende offentliggjøring. Departementet presiserer at vi ikke er bundet av høringsinstansens syn i dette spørsmålet.

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonene Virke

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre- og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og fikserforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Tekna fiskehelseforening

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge

Østfold fylkeskommune