Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. mai 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 8, § 11 og § 13.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

 • § 1. Formål

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten.

 

 • § 2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. 

 

Forskriften gjelder tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø.

 

 • § 3. Fordeling av produksjonskapasitet i denne tildelingsrunden

Departementet vil forut for gjennomføringen av auksjonen bestemmet at det innenfor produksjonsområdene 1 og 7-13 kan tildeles inntil et gitt antall tonn produksjonskapasitet.

 

De nærmere grenser for produksjonsområdene følger av forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

 

 • § 4. Utlysning av tillatelser

Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene står for den offentlige utlysingen av tillatelsene. Departementet utarbeider utlysningsteksten som publiseres på det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Kapittel 2. Auksjon av produksjonskapasitet

 • § 5. Tildelingsform   

Innenfor hvert produksjonsområde auksjoneres det ut et bestemt antall tonn produksjonsskapasitet til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret, jf. § 3. Auksjonen gjennomføres som en simultan klokkeauksjon. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen.

 

Auksjonsformatet innebærer at det innenfor hvert produksjonsområde settes en startpris per tonn produksjonsskapasitet. Budgiver angir hvor mange tonn produksjonsskapasitet budgiver er villig til å kjøpe til de angitte prisene. Dersom etterspørselen i tonn er høyere enn antallet tonn tilgjengelig i ett eller flere produksjonsområder, vil en ny runde initieres der prisen per tonn produksjonsskapasitet økes i produksjonsområder med overskuddsetterspørsel, se likevel §§ 13-14. Dette foregår inntil etterspørselen er tilsvarende eller mindre enn den tilgjengelige produksjonsskapasiteten i alle produksjonsområdene.

 

Departementet beslutter om og eventuelt hvordan eventuell usolgt kapasitet etter auksjonen skal tildeles.

 

Det kan ikke vinnes tilsagn om tillatelser under 1 tonn. Dersom det vinnes et tilsagn om tillatelse som er under 100 tonn, må denne fusjoneres eller være omsøkt fusjonert med en eller flere eksisterende tillatelser tilhørende samme produksjonsområde før 1. august 2019, slik at tillatelsesstørrelsen er lik eller større enn 100 tonn. Slik søknad sendes den aktuelle fylkeskommunen og det skal ikke betales søknadsgebyr. Dersom tillatelsesstørrelsen er mindre enn 100 tonn per 1. august 2019 trekker Fiskeridirektoratet tilsagnet om tillatelse eller tillatelsen tilbake. Vederlag som er innbetalt vil ikke bli refundert.

 

 • § 6. Tidspunkt og sted for gjennomføring av auksjonen

Auksjonen vil foregå gjennom en nettbasert auksjonsløsning. Tidspunktet for auksjonen og nettside vil bli annonsert til godkjente budgivere ved oppgitt kontaktperson. Det er ikke nødvendig med spesialtilpasset programvare. Godkjente budgivere vil motta brukernavn og passord.

 

 • § 7. Rett til å søke klarering av lokalitet og utskriving av tillatelsesdokument

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Rett til drift starter når tillatelsesdokument er skrevet ut av fylkeskommunen. Tillatelsesdokument kan ikke skrives ut før forvaltningen endelig har avgjort eventuelle klager på tildelingen av tilsagn som følge av auksjonen.

 

 • § 8. Innbetalt vederlag og endringer i rammebetingelser mv.

En tillatelse til akvakultur gir rettigheter og plikter og er underlagt de til en hver tid gjeldende lover og regler. Vederlaget blir ikke refundert ved endringer i rammebetingelser som påvirker lønnsomhet, og heller ikke ved eventuell senere inndragning eller reduksjon av tillatelsens kapasitet på bakgrunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder reduksjon i kapasitet besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften.

 

Kapittel 3. Hvem som kan delta i auksjonen

 • § 9. Registrering

Budgivere må være registrert for å kunne delta i auksjonen. Registrering forplikter ikke budgiverne til å gi bud.

 

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen.

 

For å få utstedt endelig tillatelsesdokument må den fysiske personen enten ha fødselsnummer eller D-nummer. Et selskap må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

 

 • § 10. Krav for å bli registrert som budgiver

For å bli registrert for å delta i auksjonen må personen eller foretaket:

 

 1. fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema, inkludert aksept av auksjonsreglementet,
 2. stille bankgaranti, jf. § 11 og
 3. tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette.

 

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

 

Registreringen skjer elektronisk på Fiskeridirektoratets nettside. Det er ikke mulig å registrere seg på annen måte. Frist for registrering er 4. juni kl. 23:59.

 

Bankgarantien sendes direkte fra utsteder med rekommandert brev senest 4. juni 2018 til:

 

Fiskeridirektoratet

Pb. 185 Sentrum

5804 Bergen

 

Budgiver skal ved registering laste opp en elektronisk kopi av bankgarantien. Original bankgaranti skal av utsteder være sendt med rekommandert brev senest 4. juni 2018. Sendingen merkes med "Auksjon 2018".

 

Fiskeridirektoratet vil avvise registrereringen dersom den er levert for sent. Direktoratet vil også avvise registreringen dersom den inneholder vesentlige feil og mangler.

 

Dersom Fiskeridirektoratet 10. juni 2018 ikke har mottatt original bankgaranti, men denne foreligger elektronisk, ber direktoratet utstederen om originalen og orienterer budgiveren om mangelen. Dersom den originale bankgarantien ikke er direktoratet i hende 15. juni 2018 kl. 15:00, vil budgiveren bli avvist.

 

Dersom registreringsdokumentene har mindre feil eller mangler vil avsender bli gitt en kort frist til å rette disse.

 

 • § 11. Bankgaranti

For å delta i auksjonen må budgiver stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner. Beløpet på NOK 2 000 000 – to millioner kroner – innebærer ingen føringer for hva departementet mener produksjonskapasiteten er verdt, og medfører heller ingen begrensning av hvilket beløp man kan by under auksjonen.

 

Det fastsatte bankgarantiskjemaet skal benyttes. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 15. oktober 2018. Departementet vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.

 

 • § 12. Finansiell situasjon

En budgiver kan ikke

a)      være ute av stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser,

b)      ha åpnet gjeldsforhandlinger,

c)      være insolvent eller være underlagt begjæring om konkurs eller opphør,

d)      begjært frivillig opphør, eller

e)      være gjenstand for konkursbehandling eller være konkurs.

 

Budgiver skal gjennom registreringsskjemaet avgi erklæring om egen finansiell situasjon.

 

Kapittel 4. Budgivning

 • § 13. Budgivning

Bud skal gis elektronisk i Nærings- og fiskeridepartementets auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet og budrunden er avsluttet.

 

Dersom budgiver, på grunn av ekstraordinære hendelser, ikke kan levere budet elektronisk i departementets auksjonssystem, kan departementet på forespørsel tillate at bud leveres på annet vis.

           

Departementet kan fastsette mer detaljerte regler for auksjonen, herunder:

 

a)      Antall budrunder per dag og lengden på hver budrunde,

b)      Minstepris per tonn for hvert produksjonsområde,

c)      Prisøkningsregler,

d)      Informasjonsregler,

e)      Aktivitetsregler,

f)       Bytteregler (switching rule).

 

 

 • § 14. Uforutsette hendelser mv.

For det tilfelle det oppstår ekstraordinære hendelser under auksjonen, for eksempel problemer med auksjonssystemet, kan departementet:

 

a)     Endre tidspunkt for en budrunde som har blitt fastsatt, men som ikke har startet.

b)     Utsette tidspunktet for avslutningen av en budrunde som pågår eller utsette offentliggjøringen av resultatet fra runden. 

c)      Kansellere en pågående budrunde og fastsette et nytt tidspunkt for gjennomføring av budrunden.

d)     Avvise alle bud som har innkommet under auksjonen og starte auksjonen på nytt.

 

Departementet kan avslutte en budrunde og starte en ny budrunde med justerte priser, blant annet ved mistanke om en kunstig svekket konkurransesituasjon i ett eller flere produksjonsområder. Ved mistanke om prissamarbeid kan departementet beslutte å avvise alle bud og avslutte auksjonen.

 

 • § 15. Vinner av auksjonen

Vinner kåres etter at en budgivningsrunde avsluttes med at den samlede etterspørselen av kapasitet til gitte priser i hvert produksjonsområde tilsvarer eller er mindre enn den tilgjengelige produksjonskapasiteten jf. § 3.

 

Aktørene som i den siste budgivningsrunden la inn bud, skal tildeles den mengden produksjonskapasitet de la inn bud for, til de prisene som ble angitt i den siste budgivningsrunden.

 

Vinnere gis mulighet til å fritt å dele opp, eller fordele tildelt kapasitet på nye tillatelser i ønsket antall og størrelser innenfor hvert produksjonsområde, avgrenset av den produksjonskapasiteten de har vunnet i disse områdene samt begrensningene som framkommer i forskriftens § 5. Dette gjelder ikke tillatelser som er under 100 tonn. Det er heller ikke mulig å dele opp tillatelser som er over 100 tonn på en slik måte at en ny tillatelse får en størrelse under 100 tonn.

 

 • § 16. Innbetaling av vederlag

Vinner plikter å betale budsummen innen 15 dager, inkludert helligdager, fra mottatt notifikasjon om vinnende bud, til

 

Fiskeridirektoratet,

Økonomiseksjonen,

Postboks 185 Sentrum,

5804 Bergen,

 

Beløpet betales til kontonummer 7694 05 09048 og innbetalingen merkes i henhold til direktoratets instruksjoner.  

 

 Dersom beløpet i sin helhet ikke er betalt innen fristen kan Fiskeridirektoratet utløse inngitt bankgaranti. Ved force majeure vil betalingsfristen bli utsatt tilsvarende.

 

Departementet kan kreve erstatning for det tap staten lider som følge av budgivers mislighold av auksjonsbeløpet.

 

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

 • § 17. Fastsettelse av detaljerte auksjonsregler

Departementet kan, innenfor rammene som denne forskriften legger, fastsette detaljerte regler for auksjonen. Reglene publiseres på Fiskeridirektoratets nettsider.

 

 • § 18. Brudd på auksjonsreglene eller konkurranseregelverket

Brudd på denne forskriften, auksjonsregelverket eller konkurranseregelverket, herunder konkurranseloven § 10, medfører utestengelse fra denne auksjonen.

 

Om en budgiver blir utestengt, vil budgiveren forbli forpliktet med hensyn til innleverte bud og eventuelle betalingsforpliktelser som ville oppstått om den ekskluderte budgiveren ville vunnet frem med sitt bud. Den ekskluderte budgiveren vil likevel ikke bli tildelt noe tilsagn om tillatelse.

 

Dersom bruddet oppdages etter at auksjonen er gjennomført kan Fiskeridirektoratet trekke tilbake eventuelle tilsagn om tillatelse eller tildelt tillatelse. Budgiveren vil forbli forpliktet med hensyn til innleverte bud og eventuelle betalingsforpliktelser.

 

 • § 19. Tilbakebetaling av innbetalt vederlag ved omgjøring

Dersom tilsagn om tillatelse eller tildelt tillatelse trekkes tilbake som følge av omgjøring av vedtaket om tilsagn, for eksempel på grunn av klage, tilbakebetales innbetalt vederlag. Dette gjelder bare omgjøringsvedtak gjort etter denne forskriften, og gjelder ikke om omgjøringen skjer som følge av forhold nevnt i § 18.

 

 • § 20. Søksmålsfrist

Fiskeridirektoratet eller departementet kan sette som vilkår at mulig søksmål om forvaltningsvedtak etter denne forskriften er gyldig eller krav om erstatning som følge av vedtaket, skal tas ut innen seks måneder fra det tidspunkt melding om fastsettelse av frist kom frem til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14.

 

 • § 21. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.