Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2019

Vår ref.: 17/2969

Stortinget vedtok ny sentralbanklov 17. juni 2019. Loven er basert på et forslag i Prop. 97 L (2018–2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Lovforslaget bygger på sentralbanklovutvalgets utredning NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland. Sentrale deler av utvalgets utredning ble drøftet i Meld. St. 7 (2018-2019) Om ny sentralbanklov. Den nye sentralbankloven trer i kraft 1. januar 2020. I den forbindelse er det behov for revisjon av lovens tilhørende forskrifter.

Etter gjeldende sentralbanklov § 27 kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at foretak i finansiell sektor og aktører i verdipapirmarkedet, aktører som driver betalingsformidling eller yter tjenester mot finansiell sektor skal gi Norges Bank opplysninger som er nødvendig for bankens arbeid. Med hjemmel i lovens § 27 har Finansdepartementet fastsatt forskrift 30. november 2005 nr. 1351 om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven.

Sentralbankloven § 27 er videreført i ny sentralbanklov § 5-3. Opplysningsplikten er i den nye loven utvidet, og omfatter nå også andre virksomheter registrert i Foretaksregisteret. I tillegg kan Finansdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak gi Norges Bank adgang til å kreve inn opplysninger fra Skatteetaten, Regnskapsregisteret, Konkursregisteret og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Etter ny lov § 5-3 fjerde ledd kan departementet i forskrift fastsette utfyllende bestemmelser til § 5-3.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til ny forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven, jf. ny sentralbanklov § 5-3 fjerde ledd.

Norges Banks behov for opplysninger er behandlet Prop. 97 L (2018–2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) kapittel 10.4.

Høringen

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 13. desember 2019.

For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Amund Holmsen e.f.
ekspedisjonssjef                                                                             

                                                                 Nathalie Berner Sørhaug
                                                                 fungerende avdelingsdirektør           

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet

 

Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Bank
Norsk Investorforum
Norsk Kapitalforvalterforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Venturekapitalforening
Verdipapirforetakenes forbund

Til toppen