Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift til den nye offentleglova

Høringsfristen er 1. november 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Vår ref.: 200705911 EO MHG/bj

Høring - forskrift til den nye offentleglova

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskrift til den nye offentleglova. Høringsnotatet ligger ved. Det tas sikte på at offentleglova og forskriften skal tre i kraft 1. januar 2008.

Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen 1. november 2007. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller til [email protected].

Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre innen egen sektor som ikke står på adressatlisten.

Med hilsen


Knut Helge Reinskou
avdelingsdirektør

Magnus Hauge Greaker
lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene
Statsministerens kontor

Sametinget

Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard

Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Riksrevisjonen

Barneombudet
Datatilsynet
Den Norske Kirke
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Eierskapstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Likestillingsombudet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
NORFUND
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norsk språkråd
Politidirektoratet
Politiets Sikkkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens Kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen Lokalstyre

Akademikerne
Amnesty International
Den norske Advokatforening
Den Norske Bankforening
Den norske Dommerforening
Den Norske fagpresses Forening
EBL (energibedriftenes landsforening)
Eidsiva Energi AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkehøgskolerådet
FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gyldendal Rettsdata
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kommunenes Sentralforbund
Kontoret for fri rettshjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og Ungdom
Norges Bondelag
Norges fiskarlag
Norges Gymnasiastsamband
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk forbund for Lokal-TV
Norsk forum for Ytringsfrihet
Norsk Journalistlag
Norsk kommuneforbund
Norsk Lokalradioforbund 
Norsk pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Studentunion
Norsk teater- og orkesterforening
Norske Inkassobyråers forening 
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Samnemnda for NKF og NF
Skattebetalerforeningen
Skolenes landsforbund
Sparebankforeningen i Norge
Statstjenestemannsforbundet
Statstjenestemannskartellet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesseorganisasjon
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Bergen
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges Landbrukshøgskole

Virksomheter under Helse- og omsorgsdepartementet

Etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet sendes brevet direkte til virksomhetene nevnt nedenfor. Høringsuttalelser bes sendt direkte til Justisdepartementet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.

Bioteknologinemnda
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Vitenskapskomiteen for mattrygghet

AS Vinmonopolet

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF

Til toppen