Høring - forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2011

Vår ref.: 201100885 EP KKF/LVM/bj

Høring – 1) forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.


Ved lov 26. mars 2010 nr. 9 er det vedtatt en ny vergemålslov som vil erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye vergemålsloven er ennå ikke i kraft.

Før loven trer i kraft må det fastsettes en forskrift til loven. Videre må det vedtas endringer i annen lovgivning som følge av den nye loven. I forbindelse med vedtakelsen av vergemålsloven ble det ikke utarbeidet noe fullstendig forslag til endringer i annen lovgivning. Det ble uttalt i Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) på side 227 at Regjeringen vil fremme et forslag om dette på et senere tidspunkt.

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskrift til den nye vergemålsloven og et forslag til endringer av loven. Forslaget til forskrift er behandlet i del I i høringsnotatet. Lovendringsforslaget er behandlet i del II. Lovendringsforslaget går først og fremst ut på en endring av lovens § 102, som gjelder endringer i andre lover. Det foreslås imidlertid også noen endringer i enkelte andre bestemmelser i loven.

Forslaget til lovendringer finner man på side 89 flg. i høringsnotatet, mens man finner forslaget til forskrift på side 110 flg. På side 120 er det tatt inn et forslag til endring av forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (jf. punkt 7.2.3).

Den nye vergemålsloven krever omfattende endringer i annen lovgivning. Mange rettsområder er berørt, men i stor grad dreier det seg om nokså tekniske endringer. En stor del av endringsforslagene gjelder endring av begreper som ”umyndig”, ”umyndiggjort”, ”hjelpeverge” og ”overformynderi”, som ikke kan videreføres etter den nye loven. Høringsbrevet sendes til en vid krets, men departementet antar at for en del av høringsinstansene vil det bare være enkelte av bestemmelsene i lovforslaget som er av interesse.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 9. mai 2011. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Katrine Kjærheim Fredwall
lovrådgiver

Adressater for Justisdepartementets høring om forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. (sak 201100885)


Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Domstolene
Finanstilsynet
Folkeregisteret
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helseforetakene
Kommunene
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter
Longyearbyen lokalstyre
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Norges Bank
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk senter for menneskerettigheter
Oppgaveregisteret
Overformynderiene i kommunene
Pasient- og brukerombudene
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for statlig økonomistyring
Statens helsetilsyn
Statens Innkrevingssentral
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Sysselmannen på Svalbard
Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda (UDI)
Økokrim

Adopsjonsforum
Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Autismeforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Creditreform
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
Foreningen for overformynderier med fast formann
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
InorAdopt
Juridisk rådgivning for kvinner
JUSS-BUSS
Jussformidlingen i Bergen
Juss-hjelpa i Midt-Norge
Juss-hjelpa i Nord-Norge
Kirkerådet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettverk for overformynderiene i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk Helse og Velferdsforum
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Oslo Børs
Redd Barna
Rettspolitisk Forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samvirkesenteret
Seniorsaken
Sparebankforeningen i Norge
Spekter
Stiftelsesforeningen
ULOBA
Verdens Barn
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen ASA
YS

 

Til toppen