Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 annet ledd.

Status: På høring

Høringsfrist: 26.11.2020

Vår ref.: 20/4014

Deres ref.

Vår ref
20/4014-

Dato
15. oktober 2020

Høringsbrev – forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 annet ledd, på høring til aktuelle høringsinstanser, se adresseliste vedlagt.

Bakgrunn

Ny trossamfunnslov skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. Bestemmelsene om Den norske kirke i trossamfunnsloven er begrenset til å gi nødvendige rammer slik at Den norske kirke som trossamfunn kan beslutte egen forvaltning og organisering. Som følge av dette er det i § 15 gitt bestemmelser som slår fast at kirkebygget er i soknets eie og at Kirkemøtet kan gi regler om bl.a. forvaltningen av kirkebygg og om inventar og utstyr. I tillegg er Kongen gitt myndighet til å gi særskilte regler om forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirker, såkalte listeførte kirker.

Høringsnotatet redegjør for forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker. Forskriften tar i hovedsak sikte på å videreføre dagens forvaltningspraksis for de kulturhistorisk verdifulle kirkene, slik denne framgår av gjeldende rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet. Gjeldende rundskriv T-3/2000 vil erstattes av nytt rundskriv i samsvar med nytt regelverk.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det for listeførte kirker fastsettes saksbehandlingsregler for avhending, riving eller tiltak ut over ordinært vedlikehold. Saksbehandlingsreglene skal primært gi Riksantikvaren som kulturmiljømyndighet rett til å uttale seg før det igangsettes tiltak på de listeførte kirkene. Den norske kirkes Kirkemøte, jf. trossamfunnsloven § 12, gis kompetanse til å opprette ett eller flere organ som blir ansvarlig for å saksbehandle og godkjenne tiltak. Det eller de organ(er) som kirken utpeker, skal ivareta kirkens interesser i saker som gjelder kirkebyggene og sørge for god dialog med kulturminnemyndighetene.

Prop. 130 L (2018-2019) kapittel 20.5.6.2 gjør rede for Klima- og miljødepartementets arbeid med desentralisering av kulturmiljøforvaltningen og beslutningen om å holde oppgaver knyttet til forvaltningen av fredete og verneverdige (listeførte) kirker utenom denne. Riksantikvaren beholder derfor inntil videre myndigheten for forvaltningen av de fredete kirkene og en rådgiverrolle i forvaltningen av de listeførte kirkene.

Høringsfrist og innsending

Vi ber om at høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er torsdag 26. november 2020.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

Iselin Huuse

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstanser

Offentlige instanser
Departementene
KUD
KLD
KMD
Fylkesmennene
Kommunene
Sametinget
Riksantikvaren

Tros- og livssynssamfunn
Den norske kirke – Kirkerådet
Den norske kirke – gravplassrådgiveren
Biskopene/bispedømmerådene
Fellesrådene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS
Presteforeningen
Det norske Diakonforbund
Fagforbundet teologene
Kateketforeningen
Kirkeansatte
Norsk forening for gravplasskultur

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning