Høring - Forslag om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 og i forskrift av 26. januar 2007 nr 107 om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lovforslag i Ot.prp. nr. 29 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2008