Høring - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffeloven. Forslaget gjelder endringer i reglene om prøveløslatelse fra forvaring og innebærer at terskelen for prøveløslatelse heves. Det foreslås også at kriminalomsorgen skal ha anledning til å forlenge den frist for prøveløslatelse som retten har fastsatt dersom særlige grunner foreligger. Forslaget åpner også for at det i visse tilfeller skal kunne idømmes lengre prøvetid enn 5 år. Videre foreslås det å innføre hjemmel for å idømme felles forvaringsstraff. Forslagene følger opp Sundvolden-plattformens målsetning om å skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser og gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 17/5125 ES TSA/KBÅ/mk

Høring – forslag om endring i straffelovens regler om forvaring  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffelovens regler om forvaring.  

Det foreslås å endre dagens grunnvilkår for å bli prøveløslatt fra forvaring.Videre foreslås det å gi kriminalomsorgen anledning til å forlenge den frist for prøveløslatelse som retten har fastsatt dersom særlige grunner foreligger. Det foreslås også innført hjemmel for å idømme felles forvaringsstraff, samt en hjemmel til i visse tilfeller å idømme lengre prøvetid enn 5 år. I høringsnotatet er det gjort nærmere rede for forslagene.

Forslagene bygger på Riksadvokatens brev til departementet 5. desember 2014.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. desember 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for berørte underliggende organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                Kristian Bårseth
                                                                                rådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
Generaladvokaten
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Spesialenheten for politisaker
Statsadvokatembetene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Helseklage
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgsregionene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Bank
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Statens barnehus (Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund)
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Utdanningsdirektoratet

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til vold
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen (FO)
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
For fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Frivillighet Norge
Gatejuristen
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkens Bymisjon
Kompetanseutvalget for dommere
Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MOT
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Retretten
Rettspolitisk forening
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
WayBack

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Fylkesmennene
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-øst Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Institutt for Forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Politihøgskolen
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger

Til toppen