Høring - forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffeloven. Forslaget gjelder endringer i reglene om prøveløslatelse fra forvaring og innebærer at terskelen for prøveløslatelse heves. Det foreslås også at kriminalomsorgen skal ha anledning til å forlenge den frist for prøveløslatelse som retten har fastsatt dersom særlige grunner foreligger. Forslaget åpner også for at det i visse tilfeller skal kunne idømmes lengre prøvetid enn 5 år. Videre foreslås det å innføre hjemmel for å idømme felles forvaringsstraff. Forslagene følger opp Sundvolden-plattformens målsetning om å skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser og gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017