Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.: 201010554 ES HLB/mk

Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 4. mars 2010:

Vedtak 189:
”Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til endring av straffeprosessloven hvor det innføres en ubetinget etterforskningsplikt uavhengig av mistanke hos politiet og påtalemyndigheten når barn dør plutselig og uventet. Stortinget forutsetter at regjeringen i forbindelse med lovendringen foretar endringer i påtaleinstruksen, slik at Riksadvokaten kan gi nærmere retningslinjer om gjennomføringen av etterforskningsplikten.”

Departementet ber om adressatenes syn på forslagene som fremkommer i høringsnotatet.

I høringsnotatet gis det også en oversikt over rettstilstanden i Danmark, Finland, Island, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland for ordninger med dødsstedsundersøkelser, i samsvar med Stortingets vedtak samme dato:

Vedtak 190:
”Stortinget ber regjeringen undersøke hvordan ordningen med dødsstedsundersøkelser organiseres i andre land, herunder om og hvordan forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen er vurdert – og orientere Stortinget i egnet form om dette.”

Høringsnotatet omtaler også kort innføringen av dødsstedsundersøkelser i regi av helsetjenesten. Justisdepartementet understreker at denne ordningen hører under Helse- og omsorgsdepartementet, og at denne ordningen ikke er omfattet av høringen.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsfristen er 01.02.2011. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen,
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til: postmottak@jd.dep.no.

Med hilsen


Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

                                                  Anette Isachsen Kræmer
                                                  lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Sivilombudsmannen

Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Bergen forsvarerforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den rettsmedisinske kommisjon – Statens sivilrettsforvaltning
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Folkehelseinstituttet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forsvarergruppen av 1977
Helsedirektoratet
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kontaktutvalget mellom innvandreringsbefolkningen og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen uventet barnedød
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norske kvinnelige juristers forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk senter for menneskerettigheter
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Politijuristene
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Statens helsetilsyn
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Voksne for barn


 

Til toppen