Høring - Forslag om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven

Resultat: Loven dette endringsforslaget gjelder er opphevet, og erstattet av lov 12. desember 2009 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, med ikrafttredelse 1. januar 2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2007