Høring - forslag om permanente regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2009

Vår ref.: 200802270 ES VIL/an

Høring - forslag om permanente regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i straffeprosessloven, om økt bruk av fjernmøteteknologi ved avhør av vitner og sakkyndige (fjernavhør) og ved enkelte rettsmøter (fjernmøter).

Høringsfristen er 3. august 2009.


Med hilsen

Knut Erik Sæther e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke I. Løvold
lovrådgiver

Adressater

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samferdselsdepartementet

Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingrett
Aust-Agder tingrett
Stavanger tingrett
Bergen tingrett
Fjordane tingrett
Trondheim tingrett
Salten tingrett
Nord-Troms tingrett
Hammerfest tingrett
Øst-Finnmark tingrett

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Sivilombudsmannen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det norske Menneskerettighetshuset
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadokatenes forening
Stine Jussformidlingen i Bergen
Lensmannsetatens landslag
Norges politisjefforening
Norges Lensmannslag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Politiembetsmennenes Landsforening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker

Til toppen