Høring - Forlsag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2008

Vår ref.: 200601036-/ASD

Vi viser til den vedlagte utredningen ”Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten”, samt forslag til forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften) og forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

Forslaget går hovedsakelig ut på en utvidelse av bransjeforskriften med 7 nye bransjer somt innføring av en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Bakgrunn for utredningen

Bedriftshelsetjenestens rolle i det lokale arbeidsmiljøarbeidet ble drøftet særskilt i
Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5) og i Ot.prp. nr. 49 (2004-2005). Departementet mente i proposisjonen at det er behov for en gjennomgang og revisjon av dagens bransjeforskrift, og at et slikt arbeid vil bli iverksatt i samarbeid med Arbeidstilsynet, partene i arbeidslivet og sentrale forskningsmiljøer. I Innst. O. nr. 100 (2004-2005) understreker også Kommunalkomiteen på behovet for å gjennomgå bransjeforskriften. Departementet ble også bedt om å arbeide videre med tiltak for å styrke kvaliteten på bedriftshelsetjenesten, og herunder vurdere godkjenningsordninger eller ytterligere kvalitetskrav.

En arbeidsgruppe la 1. september 2007 frem rapporten ”Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten”. Vedlagte høringsnotat representerer en videreføring av denne rapportens hovedkonklusjoner.

Utredningens hovedinnhold

Dagens bransjeforskrift er i stor grad basert på en tenkning om at fysiske arbeidsmiljøfaktorer representerer størst helserisiko i arbeidslivet. Dagens moderne arbeidsliv inneholder imidlertid et videre spenn av risikofaktorer, herunder særlig ergonomiske og psykososiale forhold, og det har derfor vært grunn til å foreta en revurdering av hvilke næringer som bør være omfattet av bransjeforskriften.

Hovedregelen om at plikten til bedriftshelsetjeneste knyttes til en vurdering av risiko i virksomheten beholdes, men det foreslås å utvide bransjeforskriften med 7 nye bransjer; helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning. Dette betyr at de ansatte innen disse bransjene alltid skal være knyttet til en bedriftshelsetjenesteordning. De bransjene som allerede er omfattet av forskriften skal fortsatt ha bedriftshelsetjeneste. Bransjeforskriftens næringsgrupper foreslås også justert etter siste næringsgruppeinndeling fra Statistisk Sentralbyrå (SN2007).

Antall sysselsatte som arbeider i de 7 nye bransjene er 636 518 personer. Grunnet høy dekningsgrad i flere av bransjene er det imidlertid kun 111 211 av disse som i dag mangler tilknytning til bedriftshelsetjeneste. Det er på denne bakgrunn beregnet at den foreslåtte utbyggingen vil gi et behov for 204-315 nye årsverk i bedriftshelsetjenesten, fordelt på 7 ulike yrkesgrupper.

Det foreslås også å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, etter en godkjenningsmodell basert på kompetanse, volum til tjenesten og kvalitetssikring. Det antas at bedriftshelsetjenestens faglighet og kompetanse kan sikres på en bedre måte gjennom en godkjenningsordning. De useriøse ordningene får dårligere kår, og det vil bli enklere for Arbeidstilsynet å samarbeide med virksomhetene og få gjennomført forbedringer fordi etaten vet at virksomheten har tilgang på den nødvendige arbeidsmiljøfaglige kompetanse. Altfor få arbeidsgivere med bedriftshelsetjeneste bruker denne etter forutsetningene i regelverket. En godkjenningsordning i seg selv vil ikke avhjelpe dette, men det antas at en godkjenningsordning vil fungere som en forsikring om at bedriftshelsetjenesten er rustet til å utføre de oppgavene de har etter forskriften på en faglig tilfredsstillende og god måte dersom de blir brukt riktig.

Det er ikke foretatt en endelig vurdering av hvilken instans som bør være godkjenningsorgan. Ulike ordninger skisseres, herunder å legge godkjenningsordningen til et eksisterende forvaltningsorgan (eksempelvis Arbeidstilsynet eller Statens Arbeidsmiljøinstitutt) eller et akkrediteringsorgan. Det er ønskelig å motta høringsinstansenes synspunkt på organisering av godkjenningsordningen.

Det foreslås at godkjenning gis for en periode på 5 år. Skjer det endringer i forutsetningene skal bedriftshelsetjenesten melde fra om dette til godkjenningsorganet. En gang i løpet av godkjenningsperioden kontrollerer godkjenningsorganet om bedriftshelsetjenesten fremdeles oppfyller betingelsene. En godkjenningsordning kan dessuten tilbakekalles hvis betingelsene ikke lenger er til stede.

Det legges ikke opp til en generell dispensasjonsadgang fra kravet om godkjenning. Dersom en bedriftshelsetjenesteordning ikke tilfredsstiller kravene til godkjenning vil virksomheten(e) som er tilknyttet denne ordningen søke om dispensasjon fra kravet om å knytte til seg en godkjent ordning. Dette vil særlig kunne være aktuelt i virksomheter med mindre egenordninger.

Det foreslås en tre års overgangsperiode for å tilfredsstille kravene til godkjenning. I mellomperioden må bedriftshelsetjenesten legge fram en plan for hvordan kravene skal oppfylles.

Departementet har fått bistand fra Det Norske Veritas når det gjelder utregning av de økonomiske konsekvensene, samt justering av næringskoder i bransjeforskriften i tråd med SN2007.

Frist for høringsinnspill settes til onsdag 25. juni 2008.

Med hilsen

Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef


                                                                           Tone Kjeldsberg
                                                                           avdelingsdirektør

Administrativt forskningsfond AFF
Akademikerne
ALT
AOF Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidersamvirkenes Landsforening
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidstilsynet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Coop Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Det kgl. selskap for Norges Vel
Evju, Stein advokat
Finansdepartementet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forskningstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon                                                  
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HR Norge
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institutt for Samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og politidepartementet
KA
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for park, idrett og friluftsanlegg
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Miljøverndepartementet
NITO
NKK Forbund for kommunalforvaltning og skatteinnfordring
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Frikirkeråd
Norges Frisørmesterforbund
Norges Handelshøgskole
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges vassdrags- og energiverk  NVE
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Flygelederforening (NFF)
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skogbruksforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Norske Kvinnelige akademikeres landsforbund
Norske Meierifolks Landsforening
NTNU
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Olje- og energikartellet 
Petroleumstilsynet
Pluss Landsforeningen mot Aids
Private Barnehagers Landsforbund
Regjeringsadvokaten
RF Rogalandsforskning
Riksmeklingsmannen
Rådet for arbeidstilsyn på skip
Nærings- og handelsdepartementet
Rådet for funksjonshemmede
Sametinget
Samferdselsdepartementet
SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Samfunns- og næringslivsforskning
Selskapet for industrivekst SIVA
Senter for kvinneforskning
Sosial- og helsedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statsministerens kontor
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen