Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen

Forslag til videreføring av forskift 16. november 2009 nr. 1375 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010

Vår ref.: TN-201002421

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til videreføring av forskift 16. november 2009 nr. 1375 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

I henhold til allmenngjøringsloven § 4 andre punktum opphører allmenngjøringsvedtak å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 11. juni 2010 når det gjelder allmenngjøringsforskriften for jordbruks- og gartnerinæringene. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringene om allmenngjøring
Som begrunnelse for begjæringene om allmenngjøring har LO lagt til grunn at forskriften har virket i svært begrenset tid, og at det ikke er nye omstendigheter med betydning for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår etter at forskriften trådte i kraft.

LO legger derfor til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft innenfor jordbruks- og gartnerinæringene.

Tariffnemndas merknader
Tariffnemnda slutter seg til LOs begrunnelse for fortsatt allmenngjøring i denne saken. Forskriften ble vedtatt 16. november 2009 og har dermed ikke fått tid til å virke i særlig grad. Nemnda mener derfor det er grunn til å videreføre forskriften, og ber om høringsinstansenes syn på saken.


Forslag om endring av lønnsbestemmelsen i § 3
LO har i tillegg fremmet forslag om endring av forskriften § 3 når det gjelder lønnsbestemmelsen for ferie- og innhøstingshjelp. Tariffnemnda har besluttet å sende forslaget på høring sammen med forslaget om fortsatt allmenngjøring. Nemnda vil presisere at den har ikke tatt stilling til dette forslaget, men ber om høringsinstansenes syn. Forslaget og høringsuttalelsene vil deretter bli gjenstand for en grundig behandling før nemnda fatter vedtak.

LOs begrunnelse for forslaget er som følger:

”Lønnsbestemmelsen for ferie- og innhøstingshjelp i gjeldende forskrift § 3 bokstav a) har fått en utforming som ikke er i samsvar med overenskomsten § 3.2. Arbeidstilsynet har i den forbindelse redegjort for sin forståelse av forskriften i brev til fellesforbundet datert 10.04.10.

Arbeidstilsynet har i sin forståelse av lønnsfastsettelsen ikke tatt hensyn til opparbeidet ansiennitet, men til det tidsrom som er avtalt i arbeidsforholdet – eventuelt faktisk arbeidet tid dersom denne varer lengre enn det som er avtalt.

Arbeidstilsynet har dermed lagt til grunn en tolkning som gir andre resultater enn det ansiennitetsbaserte lønnssystem overenskomsten legger opp til. Dette er prinsipielt uheldig og etter LO og fellesforbundets syn ikke godt begrunnet.

I samsvar med overenskomsten § 3.2 vil LO foreslå følgende utforming av bestemmelsen i forskriften § 3 bokstav a):

a) Ferie og innhøstingshjelp
Arbeidstakere 16-17 år:                                     78,50
Arbeidstakere 17-18 år:                                     81,50
Over 18 år: Nybegynner inntil 12 uker              100,-
Over 18 år: 12 – 24 uker (3 – 6 mnd.)               105,50 

Ferie- og innhøstingshjelp opparbeider personlig lønnsansiennitet.

Ansettelse av ferie- og innhøstingshjelp på begynnersats begrenses til arbeid av inntil 12 ukers varighet per kalenderår.

Ved opparbeidet ansiennitet utover ovennevnte (6 mnd.) går arbeidstakeren over på tariffens begynnerlønn for fast ansatte over 18 år.

En arbeidstaker vil bli innplassert som ”Nybegynner inntil 12 uker” dersom vedkommende ikke kan dokumentere, enten fra Norge eller fra hjemlandet/andre land, arbeidserfaring innenfor bransjene landbruk/gartneri eller annet sammenliknbart arbeid. Blir varigheten av arbeidet lengre enn 12 uker hos samme arbeidsgiver innebærer det høyere lønnsplassering.

Ansienniteten godskrives også dersom vedkommende kommer tilbake til samme arbeidsgiver neste år eller ved skifte av arbeidsgiver.”

Høring
Høringssaken er lagt ut på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing---Forslag-om-videreforing-av-forskriften-om-allmenngjoring-av-tariffavtale-for-jordbruks--og-gartnerinaringen.html?id=610773

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse i å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen fredag 3. september 2010.

Med hilsen


Håvard Holm
Tariffnemndas leder


 

 • Fornyingsdepartementet 
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • HSH
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NHO Mat og Bio
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norske Landbrukstenester
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • KSL Matmerk
 • HANEN
 • A.L Gartnerhallen
 • GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
 • Bama Gruppen AS
 • Bygdeservice Norge
 • Økern Torghall 4
 • Stein Evju, UiO, Inst. for privatrett
 • Henning Jakhelln; UiO, Inst. for offentlig rett

Til toppen