Høring - forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater

Forsvaret har vært gjennom store endringer de senere årene. En utredning viser at det nå er så få militære straffesaker at det er et stort behov for endring av dagens organisering av den påtalemessige behandlingen av disse sakene. De oppgavene som i dag utføres av generaladvokaten og krigsadvokatene, kan organiseres på ulike måter. I høringsbrevet skisseres ulike modeller for framtidig organisering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016