Høring - forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven

- samt ny forskrift som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2007

Vår ref.: 200607966 EP PSW/bj

Høring – forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven samt ny forskrift som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) samt forslag til forskrift om unntak fra kravet til redegjørelse om tingsinnskudd til oppfølging av direktivet, jf. vedlagte høringsnotat. Forslaget følger opp enkelte av reglene det åpnes for i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital.  

Direktivteksten til direktiv 2006/68/EF er vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.

Høringsfristen er 11. oktober 2007. Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også blir sendt elektronisk til følgende adresse: per.sigvald.wang@jd.dep.no.

En liste over adressatene er vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Med hilsen


Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Per Sigvald Wang
førstekonsulent

Høringsinstanser

Alle departementene

Brønnøysundregistrene
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Skatterevisorers Landsforening
Norske Sivilingeniørers Forening 
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Siviløkonomene
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen