Høring - forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven

- samt ny forskrift som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2007