Høring - Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Departementet foreslår med dette å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske, er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått. Forslaget til lovendringer som nå sendes på høring vil reversere lovendringen fra 2013, og vil oppheve tidsfristene for å reise sak om endring av farskap som trådte i kraft 1. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2016

Vår ref.: 15/3574

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) på høring. 

Fram til 2003 var det tidsfrister i barneloven for å reise sak om endring av farskap. I 2003 ble tidsfristene opphevet og det ble egne regler for gjenopptakelse av farskapssakene. I 2013 ble det vedtatt å gjeninnføre tidsfrister, men reglene om gjenopptakelse av farskapsdommer forble uendret. 

Departementet foreslår med dette å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske, er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått. Forslaget til lovendringer som nå sendes på høring vil reversere lovendringen fra 2013, og vil oppheve tidsfristene for å reise sak om endring av farskap som trådte i kraft 1. januar 2014. 

Høringsfristen er satt til 11. januar 2016. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger nede på siden.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

  

Med hilsen 

                                                                       

Inge Ovesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Ingvild Vesterdal

                                                                                          avdelingsdirektør

Offentlige myndigheter

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Bispedømmerådene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Utlendingsdirektoratet

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Fafo

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ NOVA

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

KUN – senter for kunnskap og likestilling

Nordlandsforskning

Norges arktiske universitet (UiT)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norsk senter for barneforskning, NTNU

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør

Senter for menneskerettigheter, UiO

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

 

Organisasjoner:

Aleneforeldreforeningen

Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Foreningen 2 Foreldre

Forum for Menn og Omsorg

Humanetisk forbund

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kontoret for fri rettshjelp

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Mannsforum

Mental Helse

MIRA-ressurssenter

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk kvinnesaksforening

Redd Barna

Reform - ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Støttegruppen for feildømte fedre

Unicef

Voksne for Barn

 

Arbeidslivsorganisasjoner/Fagforeninger

Akademikerne

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Jordmorforbundet – NSF

Norges Juristforbund

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk Psykologforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Unio – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)