Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2016

Vår ref.: 15/19 IG

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og –forskriften for å øke bruken av tilstandsrapporter ved salg av boliger, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsloven, som gir megleren plikt til å gi både selger og kjøper råd om innhenting av en fagkyndig teknisk vurdering (tilstandsrapport) for eiendommen. Videre har Finanstilsynet foreslått at megleren skal opplyse i salgsoppgaven om selger har innhentet tilstandsrapport.

Et viktig formål med tilstandsrapporter, er å gi potensielle kjøpere korrekt og utfyllende informasjon om eiendommen. Departementet legger til grunn at en eventuell tilstandsrapport bør fremskaffes på et tidlig stadium i salgsprosessen, slik at den er tilgjengelig for alle potensielle kjøpere før de legger inn bud på eiendommen. Det vil si at en eventuell tilstandsrapport normalt bør innhentes før eiendommen legges ut for salg, og før man vet hvem kjøperen er.

Departementet er usikker på om megleren bør få en lovfestet plikt til å gi kjøper råd om å innhente tilstandsrapport, eller om meglers rådgivningsplikt knyttet til innhenting av tilstandsrapport bør begrenses til å gjelde overfor selger. Departementet ber om høringsinstansenes syn på dette.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser av høringsforslaget, er formålet å legge til rette for økt oppmerksomhet om bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger, og at slike rapporter blir innhentet de i tilfeller hvor det er grunner for dette. Dersom bruken av tilstandsrapporter øker som følge av rådgivningsplikten, vil det isolert sett føre til at transaksjonskostnadene ved boligsalg blir noe høyere enn i dag. På den annen side kan bedre opplysninger om boligens tilstand føre til riktigere prising av boligene. Økt bruk av tilstandsrapporter antas også å redusere behovet for eierskifteforsikringer, som i mange tilfeller kan koste mer enn en tilstandsrapport. Videre kan antallet tvister knyttet til kjøp og salg av fast eiendom reduseres.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i høringsnotatet innen 4. januar 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet,Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Knowledge Group
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Nordic Trustee
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet