Høring - forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2015

Vår ref.: 14/4300

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten. Forslaget innebærer at kravet til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten utvides til å også gjelde elektronisk toveis-kommunikasjon (”dialogmeldinger”) samt tilrettelegging for elektronisk mottak av oppfølgingsplan.

Det foreslås videre at forskriften presiserer nærmere krav til innhold i sykmeldingsattesten, herunder at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal kunne fastsette hvilke nødvendige opplysninger som til enhver tid skal inngå i sykmeldingsattesten og på hvilken måte opplysningene skal sendes inn.

Listen over høringsinstansene er vedlagt. Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig nedenfor. 

Arbeids- og sosialministeren har i henhold til utredningsinstruksen besluttet at det i denne saken er behov for en kortere høringsfrist enn vanlig. Begrunnelsen for dette er at Arbeids- og velferdsdirektoratet i lang tid har samarbeidet med berørte parter for å bidra til å videreutvikle den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten. Det haster nå å få på plass de planlagte endringene.

Høringsfristen er 21. januar 2015. For å avhjelpe kort høringsfrist, inviterer Arbeids- og sosialdepartementet til et høringsmøte om saken 12. januar 2014 kl. 10.00 – 11.30 i våre lokaler i Møllergata 37.

Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@asd.dep.no eller ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse nederst på denne siden. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen                                                                        

 

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

Anette Storhaug Sørensen
seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske legeforening
Kommunesektorens organisasjon KS
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Unio
Hovedorganisasjonen Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Fysioterapeutforbund
CompuGroup Medical Norway AS
Infodoc AS
Hove Medical Systems AS
Helse IT AS – Promed
DIPS ASA

Til toppen