Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv.

Departementet foreslår i høringsnotatet å sette et øvre tak på de totale tinglysingskostnadene som vil påløpe ved samtidig overdragelse av mange panteretter i fast eiendom og andel i borettslag, såkalt «massetransport».

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.05.2017

Vår ref.: 17/839

Høringsbrevet: Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv. (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv.

I Prop. 6 L (2016-2017) om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) foreslås en endring i tinglysingsloven § 22 første ledd nr. 1 som innebærer at rettsvern for overdragelse av elektronisk tinglyst pant bare kan oppnås ved tinglysing. Ved tinglysingen vil det påløpe tinglysingsgebyr. Tinglysingskostnadenes størrelse vil avhenge av gebyrreglene og antall overdragelser.

På grunn av dette varsler Justis- og beredskapsdepartementet i den nevnte proposisjonen en gjennomgang av gebyrreglene før ikrafttredelsen av lovendringen med sikte på bedre samsvar mellom gebyret og kostnadene for tinglysingsmyndigheten ved masseoverdragelser og eventuelle masseframpantsettelser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger herved opp dette.

Departementet foreslår i høringsnotatet å sette et øvre tak på de totale tinglysingskostnadene som vil påløpe ved samtidig overdragelse av mange panteretter i fast eiendom og andel i borettslag, såkalt «massetransport».

Gjennomføring av høringen

Frist for høringsuttalelse er 16. mai 2017.

Høringsuttalelse skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/2547695. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til utredningsleder Cathrine Rosmer tlf. 22 24 68 14 eller e-post cathrine.rosmer@kmd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Kari Strande

                                                                                          avdelingsdirektør

Departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Stats Husbank
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen
Økokrim

Forliksrådene i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø/Karlsøy og Trondheim

Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Advokatforeningen
Akademikerne
Ambita
Bedriftsforbundet
Debitorforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
EVRY Norge AS
Eiendom Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen
Handelshøyskole BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Inka Egeninkasso
Inkassoklagenemnda
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kreditorforbund
Norges Politilederlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen
Tekna Samfunnsutviklerne
Tomtefesteforbundet
YS

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Regelrådet