Høring - forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven på høring. Høringsfristen er 30. november 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2016

Vår ref.: 2015/3257-33/FD V 3/MAY

Forsvarsdepartementet sender forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven på høring. Høringsfristen er 30. november 2016.

Stortinget vedtok lov om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) 8. juni 2016. For at endringsloven av 12. august 2016 kan tre i kraft, er det nødvendig å gjøre endringer i forskrift om informasjonssikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Vi ser at det er behov for en bredere revisjon av forskriftene til sikkerhetsloven, men vil avvente Sikkerhetsutvalgets rapport, før slik revisjon blir nærmere vurdert.

Du kan lese og svare på høringen her: www.regjeringen.no/id2513636. Her finner du høringsbrev, liste over høringsinstanser, høringsnotat og forslag til endringer i forskriftene til sikkerhetsloven. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Du kan svare digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til underdirektør Per A. Fewang (tlf.: 23 09 61 57, e-post: per-a.fewang@fd.dep.no) eller seniorrådgiver Maryam Iqbal Tahir (tlf.: 23 09 61 87, e-post: maryam-iqbal.tahir@fd.dep.no).

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1 Høringsnotat
2 Forslag til endringsforskrift
3 Høringsliste

Høringsbrevet med dato (pdf)

Departementene

Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Fylkesmannsembetene
Kripos
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Norsk Romsenter
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard

Etterretningstjenesten
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsmateriell
Forsvarets sikkerhetsavdeling

Høyesterett
Lagmannsrettene
Domstolsadministrasjonen
Ombudsmannen for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
EOS-utvalget
Sivilombudsmannen

Landsorganisasjonen i Norge
Norges Offisersforbund
Befalets Fellesorganisasjon
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
Finanstilsynet
Jernbaneverket
Kystverket
Luftfartstilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Petroleumstilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Norges Bank
NRK
Statnett
Telenor

Til toppen