Høring - Forslag til endringer i lov om verneplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2008

Vår ref.: 2008/01335-5/FD I 4/BFY

Høring - Forslag til endringer i lov om verneplikt (videreutvikling av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner)

1. Innledning
Regjeringen har i St.prp. nr. 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier foreslått å videreutvikle sesjonsordningen i Forsvaret og innføre sesjonsplikt for kvinner. Stortinget har gjennom behandling av proposisjonen gitt tilslutning til regjeringens forslag. Det vises til Innst. S. nr. 318 punkt 2.7.3 og behandling i Stortinget 19. juni 2008. En implementering av forslagene fordrer at det foretas endringer i lov om verneplikt, og tilhørende regelverk.

Departementets forslag til endringer i vernepliktsloven sendes med dette ut på høring. Frist for å fremsende innspill i forbindelse med høringen er satt til 28. november 2008.

2. Departementets vurderinger
2.1. Generelt
Departementet har foretatt en gjennomgang av vernepliktsloven, og vurdert behovet for lovendringer i lys av forslagene om todelt sesjon og allmenn sesjonsplikt. Det er behov for tilpasninger av loven for å implementere forslagene, og vi har utarbeidet konkrete endringsforslag i den forbindelse. Det er også foreslått enkelte lovtekniske endringer som følge av tidligere endringer i Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Endringsforslagene følger av vedlagte høringsnotat.

2.2. Videreutvikling av sesjonsordningen – todeling av sesjon
Det er i St.prp. nr. 48 (2007-2008) punkt 8.5.1.1 redegjort for at Regjeringen ønsker å gjøre sesjonen til et bedre seleksjons- og rekrutteringsverktøy, og legger opp til at fremtidig sesjon skal gjennomføres i to deler. Del I vil være en egenerklæring, primært nettbasert, hvor hensikten er å skaffe grunnlagsinformasjon om den enkeltes helse, forutsetninger og interesser, og målet er å benytte dette som grunnlag for videre utvelgelse og oppfølging. Del II vil innebære at de best skikkede og mest motiverte møter til sesjon i et av Forsvarets sesjonslokaler.

Fokus for sesjonsordningen vil være målrettet rekrutteringsvirksomhet, herunder informasjon om forsvarsgrenene og tjenestestillinger, klassifisering og testing av den enkelte. For å øke kvaliteten legges det opp til å avskaffe den ambulerende sesjonen og innføre et antall faste sesjonssteder i ulike deler av landet. Dette må imidlertid praktiseres på en fleksibel måte, slik at geografiske avstander ikke svekker den enkeltes mulighet til å møte på sesjon. Det vil bli etablert mekanismer som sikrer ivaretakelsen av datasikkerheten i forhold til sensitiv informasjon på en god måte. Egenerklæringen må utvikles slik at den gir et sannferdig bilde av den vernepliktiges skikkethet.

Departementet er av den oppfatning at en implementering av forslaget forutsetter en justering av §§ 24, 25, 27 og 28 i vernepliktsloven kapittel III (Utskriving og rulleføring). Se for øvrig vedlagte høringsnotat.
 
2.3. Innføring av sesjonsplikt for kvinner
Regjeringen har i St.prp. nr. 48 (2007-2008) punkt 8.5.2.2 foreslått å innføre pliktig sesjon for kvinner. Innføring av sesjonsplikt for kvinner forutsetter at kvinner underlegges en utskrivningsplikt på linje med menn. Utskrivningsplikten innebærer en plikt til å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og å la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret.

Målet om å rekruttere flere kvinner til Forsvaret står fast, og det foreslås å innføre utskrivningsplikt for kvinner for å møte en høyere kvinneandel. Dette vil bidra til å sikre at alle kvinner i det aktuelle årskullet får tilgang til informasjon om Forsvaret – og at de best skikkede og mest motiverte også får et møte med Forsvaret, for derigjennom å styrke rekrutteringen av denne gruppen.

En implementering av forslaget om sesjonsplikt for kvinner forutsetter at det foretas endringer i loven §§ 20, 31, 34, 35 og 37 i kapittel III (utskriving og rulleføring) og §§ 39, 40, 43, 46 og 48 i kapittel IV (forskjellige bestemmelser). Se for øvrig vedlagte høringsnotat.

2.4. Øvrige endringsforslag
Vernepliktsloven ble siste gang endret 1. juli 2006, og den siste større revisjonen fant sted i 1990. Som følge av utviklingen i Forsvaret og samfunnet for øvrig, mener departementet det også bør foretas mindre lovtekniske endringer i andre bestemmelser i vernepliktsloven. Dette gjelder §§ 9, 23, 36 og 38.

3. Prosessen videre
Departementets overordnede målsetting for implementering av forslagene er 1. januar 2010.

Det vil i etterkant av høringen bli utarbeidet en odelsproposisjon vedrørende endringer i vernepliktsloven. Departementet tar sikte på at proposisjonen kan bli oversendt Stortinget primo 2009.

Departementet vil parallelt med lovendringsarbeidet vurdere behovet for nødvendige justeringer av forskriften til vernepliktsloven med tilhørende regelverk som følge av de foreslåtte lovendringene.

4. Avslutning
Forsvarsdepartementet ber om eventuelle kommentarer til høringen fremsendes innen 28. november kl 1500. Det bes om at innspill også fremsendes elektronisk til følgende
e-postadresse: bfy@fd.dep.no.

Med hilsen

Elisabeth Bødtker Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrevet i pdf-format (704 kb.)

Vedlegg til høringsbrev

1. Generelt
Forsvarsdepartementet har gjennomgått vernepliktsloven og vurdert behovet for justeringer i lys av behandlingen av forslagene om todeling av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner i Stortinget, jf Innst. S. nr. 318 (2007-2008) Innstilling fra forsvarskomiteen om et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier og St.prp. nr. 48 (2007-2008).

Sesjon brukes normalt som samlebegrep for de møter som Forsvaret holder for utskrivningspliktige menn og frivillige kvinner for å informere om muligheter for tjeneste og utdanning i Forsvaret, og for å fastslå den enkelte persons tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret, klassifisering. Utskrivningspliktige menn pålegges oppmøteplikt til sesjon i henhold til utskrivningsplikten etter vernepliktsloven.

Innføring av sesjonsplikt for kvinner forutsetter at kvinner underlegges en utskrivningsplikt på linje med menn. Utskrivningsplikten innebærer en plikt til å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og å la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret. Sesjonsplikt vil i det følgende bli omtalt som utskrivningsplikt.

Vernepliktsloven ble siste gang endret 1. juli 2006, og omfattet tilføyelser i § 46 vedrørende retten til å innhente opplysninger om kvinner mellom 17 og 28 år til bruk ved innkalling til frivillig sesjon. Den siste større revisjonen av loven fant sted i 1990, jf lov om endringer i vernepliktsloven 14. september 1990 nr. 57. Det er behov for å tilpasse enkelte bestemmelser i loven til den utvikling som har skjedd i Forsvaret og samfunnet for øvrig siden den gang.

Våre vurderinger omtales nærmere nedenfor.

2. Videreutvikling av sesjonsordningen – todeling av sesjon
2.1. Innledning
Vi har vurdert at det som følge av en innføring av todeling av sesjon er behov for justeringer i §§ 24, 25, 27 og 28 i vernepliktslovens kapittel III. Utskriving og rulleføring.

Fra St.prp. nr. 48 punkt 8.5 nevnes at:

”Regjeringen ønsker å gjøre sesjonen til et bedre seleksjons- og rekrutteringsverktøy, og legger opp til at fremtidig sesjon skal gjennomføres i to deler. Del I vil være en egenerklæring, primært nettbasert, hvor hensikten er å skaffe grunnlagsinformasjon om den enkeltes helse, forutsetninger og interesser, og målet er å benytte dette som grunnlag for videre utvelgelse og oppfølging. Del II vil innebære at de best skikkede og mest motiverte møter til sesjon i et av Forsvarets sesjonslokaler. Fokus vil være målrettet rekrutteringsvirksomhet, herunder informasjon om forsvarsgrenene og tjenestestillinger, klassifisering og testing av den enkelte. For å øke kvaliteten legges det opp til å avskaffe den ambulerende sesjonen og innføre et antall faste sesjonssteder i ulike deler av landet. Dette må imidlertid praktiseres på en fleksibel måte, slik at geografiske avstander ikke svekker den enkeltes mulighet til å møte på sesjon.
Et slikt tiltak innebærer at det kalles inn færre til sesjon del II, og således frigjøres både tid og ressurser, i tillegg til at kvaliteten på sesjonen som helhet økes. Det skapes også rom for at de best egnede identifiseres så tidlig som mulig, samt at sesjon del II kommer nærmest mulig innrykk, noe som vil bidra positivt i forhold til oppfølgingen av den enkelte i denne perioden. Det legges opp til målrettet, nettbasert oppfølging av de vernepliktige i perioden fra sesjon del I og fram til oppmøte.”

2.2. Vurderinger knyttet til vpl § 27
Vpl § 27 legger rammer for gjennomføringen av sesjon. Det foreslås innarbeidet i første ledd at sesjon gjennomføres i to deler. Første del av sesjon innebærer at utskrivningspliktige må avgi en egenerklæring uten at fremmøte kreves. Sesjonens andre del forutsetter personlig fremmøte for klassifiseringsnemnden. Det foreslås tatt ut at sesjon holdes for alle kommuner. Dette som følge av at første del av sesjonen gjennomføres ved egenerklæring uten personlig fremmøte.

Bestemmelsens andre ledd foreslås flyttet til femte ledd med enkelte endringer. Det foreslås at valg av sesjonssted bare hensyntar de utskrivningspliktige i og med at den ambulerende sesjonsvirksomheten skal opphøre. Det foreslås derfor at ”for klassifiseringsnemnda og” tas ut av loven.

Tredje ledd foreslås omarbeidet til nytt andre og tredje ledd for å reflektere gjennomføringen av sesjon i to deler. Alle utskrivningspliktige skal delta på sesjonens første del, mens Vernepliktsverket avgjør hvem som skal innkalles til personlig fremmøte på bakgrunn av vurderingene av de utskrivningspliktiges egenerklæringer. Kongens myndighet til å gi nærmere regler om innkalling foreslås videreført, sammen med at Kongen gis myndighet til å gi nærmere regler om gjennomføring av ny sesjonsordning i tråd med de prinsipper som er nedfelt i vernepliktsloven.

Fjerde ledd foreslås videreført som nytt sjette ledd, uten andre endringer.

Endringsforslaget følger av punkt 2.3.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

2.2.1. Gjeldende bestemmelse i § 27
§ 27. Sesjon holdes for alle kommuner etter innrullering av ny årsklasse. Dersom frammøte til sesjon ikke har latt seg gjennomføre innen rimelig tid og klassifisering etter §§ 26 og 29 ikke har vært mulig, kan allikevel personell som ikke åpenbart er helt udyktige utskrives, og deres tjenestedyktighet avgjøres ved frammøte til tjeneste.

Sesjonsstedet velges med sikte på å spare reiser og tid for klassifiseringsnemnda og de møtepliktige. Det kan være felles for flere kommuner.

Til sesjonen innkalles alle utskrivningspliktige som ikke er blitt klassifisert tidligere og som ikke har fått utsettelse med utskrivning i henhold til § 21. Også andre utskrivningspliktige og vernepliktige som skal undersøkes på ny, kan innkalles. Kongen bestemmer hvordan innkallingen skal skje.

Kongen med Stortingets samtykke gir regler om godtgjørelse for fremmøte til sesjon.

2.2.2. Forslag til endringer i § 27
§ 27. Sesjon holdes etter innrullering av ny årsklasse, og gjennomføres i to deler.

Sesjonens første del innebærer at alle utskrivningspliktige avgir en egenerklæring uten at personlig fremmøte kreves. Dette gjelder også utskrivningspliktige som ikke er blitt klassifisert tidligere og som ikke har fått utsettelse med utskrivning i henhold til § 21.

Sesjonens andre del innebærer personlig fremmøte for klassifisering. Til sesjonens andre del innkalles utskrivningspliktige som på bakgrunn av sesjonens første del anses egnet for tjeneste i Forsvaret og alle utskrivningspliktige som ikke besvarer egenerklæringen i sesjonens første del. Også andre utskrivningspliktige og vernepliktige som skal undersøkes på ny, kan innkalles til sesjonens andre del.

Kongen gir nærmere regler om gjennomføring av todelt sesjon.

Sesjonsstedet velges med sikte på å spare reiser og tid for de møtepliktige.

Kongen med Stortingets samtykke gir regler om godtgjørelse for fremmøte til sesjon.

2.3. Vurderinger knyttet til vpl §§ 24, 25 og 28
Vpl § 24 beskriver innrulleringsnemndenes sammensetning. Nærmere regler om innrullering finnes i vpl § 25. Vpl § 28 forutsetter at sesjon gjennomføres i ett trinn ved personlig fremmøte, og at formannen i innrulleringsnemnda plikter å bistå i arbeidet med innkalling.

Ordningen med innrulleringsnemnder blir i dag ikke praktisert, da det benyttes nye elektroniske metoder for å skaffe til veie opplysninger om de utskrivningspliktige. Slike nemnder var i det vesentlige knyttet til de enkelte lensmannsdistrikt. Det er i lys av dette behov for å gjøre enkelte endringer i bestemmelsene knyttet til innrulleringsnemndene i vernepliktsloven. Bestemmelser om innrulleringsnemnder er ikke regulert gjennom andre lover.

Det foreslås at §§ 24 og 28 tas ut av vernepliktsloven. § 25 forslås begrenset til å regulere nærmere bestemmelser om innrulleringen. Reglene om innrulleringsnemnden i annet ledd og tredje ledd foreslås tatt ut av loven. Forslaget til endring i § 25 fremgår av punkt 2.4.2.

2.3.1. Gjeldende bestemmelser i vpl § 24, 25 og 28
§ 24. Innrulleringen skjer kommunevis. I den enkelte kommune utføres innrulleringen med bistand av en nemnd (innrulleringsnemnda). I lensmannsdistrikt er lensmannen formann for nemnda dersom han har polititjeneste i distriktet, og ellers en polititjenestemann etter vedkommende politimesters bestemmelse.

Er innrulleringskommunen delt mellom flere lensmannsdistrikter, eller hører bare en del av den til lensmannsdistrikt, bestemmer vedkommende politimester hvem som skal være formann. For øvrig består nemnda av den ansvarlige for føring av folkeregisteret i vedkommende kommune.

I kommuner hvor arbeidet med innrulleringen er uforholdsmessig stort, kan Kongen overdra vervet som formann til en særlig tjenestemann. Formannen i innrulleringsnemnda plikter i nødvendig utstrekning å bistå ved innkalling til sesjon. Han skal, etter avtale med formannen i klassifiseringsnemnda, møte ved sesjonsstedet for gjennomgåelse av utskrivningslisten for egen kommune.

Departementet kan bestemme at formenn som har særlig lang reise til sesjonsstedet, skal fritas for fremmøte.


§ 25. Innrulleringen foretas ikke tidligere enn i året forut for utskrivningsåret med mindre Kongen på grunn av særlige forhold bestemmer noe annet. Den som ifølge § 20 blir utskrivningspliktig utenfor normalalderen, skal innrulleres så snart som mulig.

Innrulleringsnemnda skal kontrollere oppgaver som forelegges den av vedkommende vernepliktsmyndighet over utskrivningspliktige som hører hjemme i kommunen. Om nødvendig skal den selv skaffe til veie opplysninger og oppgaver vedrørende dette personellet.

De nærmere bestemmelser om innrulleringen og innrulleringsnemndas gjøremål fastsettes av Kongen. Kongen gir regler om godtgjørelse til innrulleringsnemndas medlemmer. 

§ 28. Formannen i innrulleringsnemnda plikter i nødvendig utstrekning å bistå ved innkalling til sesjon. Han skal, etter avtale med formannen i klassifiseringsnemnda, møte ved sesjonsstedet for gjennomgåelse av utskrivningslisten for egen kommune.

Departementet kan bestemme at formenn som har særlig lang reise til sesjonsstedet, skal fritas for fremmøte.

2.3.2. Forslag til endringer i § 25
§ 25. Innrulleringen foretas ikke tidligere enn i året forut for utskrivningsåret med mindre Kongen på grunn av særlige forhold bestemmer noe annet. Den som ifølge § 20 blir utskrivningspliktig utenfor normalalderen, skal innrulleres så snart som mulig.

De nærmere bestemmelser om innrulleringen fastsettes av Kongen.

3. Vurderinger knyttet til innføring av allmenn utskrivningsplikt
3.1. Innledning
Vi har så langt vurdert at det er behov for justeringer i følgende bestemmelser i vernepliktsloven ved en eventuell innføring av allmenn utskrivningsplikt:
- Kapittel III. Utskriving og rulleføring: §§ 20, 31, 35 og 37.
- Kapittel IV. Forskjellige bestemmelser: §§ 39, 40, 43, 46 og 48.

3.2. Forslag til justeringer i kapittel III. Utskriving og rulleføring
Utskrivningsplikten innebærer en plikt til å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og å la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret, jf. RUV kap 1 pkt 1 annet avsnitt. Tjenesteplikten for den mannlige delen av befolkningen følger av vernepliktsloven kapittel II, jf vpl § 3. Kvinner har i dag verken verneplikt eller utskrivningsplikt, og har følgelig ikke noen plikt til å møte på sesjon eller til å tjenestegjøre i Forsvaret.

Innføring av allmenn utskrivningsplikt innebærer at uskrivning må skje både for menn og kvinner. Utskriving skjer ved at alle i årskullet innrulleres og at de må fylle ut en egenerklæring, hvoretter et begrenset utvalg kalles inn til sesjon for å klassifiseres, jf. forslaget til videreutvikling av sesjonsordningen ovenfor. Fordeling og innkalling til tjenestegjøring baseres på vedkommendes egnethet og skikkethet i forhold til Forsvarets behov etter resultatene fra klassifiseringen. For kvinner er fordeling og innkalling til tjenestegjøring frivillig.

3.2.1. Vurderinger knyttet til vpl § 20
Vpl 20 regulerer nærmere bestemmelser om utskrivningsplikten. Dagens § 20 bygger på at det i dag kun er utskrivningsplikt for menn. Ved en innføring av allmenn utskrivningsplikt, vil det være nødvendig å angi at også kvinner er utskrivningspliktige, selv om dette ikke medfører noen verneplikt. 

Det foreslås at det foretas mindre endringer i første, annet og tredje ledd i § 20. Det foreslås videre at det inntas et nytt andre og tredje ledd i bestemmelsen, som forflytter gjeldende andre og tredje ledd til nytt fjerde og femte ledd.

Forslaget til nytt annet ledd bygger på første ledd, som reflekterer hvor lenge menn er utskrivningspliktige. Nytt annet ledd tar sikte på å regulere også hvor lenge kvinner er utskrivningspliktige, hvilket vil være frem til tidspunktet hvor man har blitt klassifisert av Forsvaret. Som en følge av todelt sesjonsordning, med en preseleksjon forut for innkalling til sesjonens del II, foreslås en begrensning av utskrivningsplikten til utgangen av det år vedkommende fyller 28 for utskrivningspliktige som ikke er innkalt til sesjonens del II, jf § 12 andre ledd om bortfall av plikt til førstegangstjeneste i fredstid.

Forslag til nytt tredje ledd definerer hva utskrivningsplikten omfatter.

I nytt femte ledd foreslås det fastsatt at Kongen kan gi nærmere regler om utskrivningsplikten for menn i krig eller når krig truer. Forslaget bygger på eksisterende tredje ledd. Bestemmelsen åpner blant annet for at utskrivningsplikten kan inntre til andre tider enn fastsatt i bestemmelsens første ledd, at utskrivningsplikten kan videreføres ut over det år man fyller 28 år og gjeninntreden av utskrivningsplikt etter fylte 28 år.

Endringsforslaget følger av punkt 3.2.1.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.2.1.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 20
§ 20. Den som oppholder seg her i riket og som ikke åpenbart er helt udyktig til militærtjeneste er utskrivningspliktig fra 1. januar året før verneplikten inntrer ifølge § 3 og inntil verneplikten inntrer eller han blir kjent fri for verneplikt. Menn som da er utenfor riket blir utskrivningspliktige straks de kommer hit.

Den som ennå ikke er blitt utskrivningspliktig, kan etter nærmere bestemmelser av Kongen likevel tillates å bli utskrevet, dog ikke tidligere enn fra 1. januar i det år han fyller 17. Han er i så fall utskrivningspliktig så snart tillatelsen er meddelt ham.

I krig eller når krig truer kan Kongen bestemme at utskrivningsplikten skal inntre til andre tider enn fastsatt i første ledd. Likeledes kan Kongen under slike forhold bestemme at utskrivningsplikten skal omfatte også menn utenfor riket og gi nærmere regler om fremgangsmåten ved utskrivningen.

3.2.1.2. Forslag til endringer i vpl § 20
§ 20. Norsk statsborger som oppholder seg her i riket, og som ikke åpenbart er helt udyktig til militærtjeneste, er utskrivningspliktig fra 1. januar i det år vedkommende fyller 18 år. De som da er utenfor riket blir utskrivningspliktige straks de kommer hit.

Utskrivingsplikten for menn opphører når verneplikten inntrer eller når vedkommende blir kjent fri for verneplikt. Utskrivningsplikten for kvinner opphører etter endt klassifisering. Utskrivningsplikten bortfaller for menn og kvinner dersom man ikke blir innkalt til sesjonens del II innen utløpet av året man fyller 28 år.

Utskrivningen omfatter:

  1. Innrullering av de utskrivningspliktige i Vernepliktsverkets hovedrulle.
  2. Klassifisering av de utskrivningspliktige for å fastslå deres tjenestedyktighet og øvrige forutsetninger for tjeneste.

Menn og kvinner som ennå ikke er blitt utskrivningspliktig, kan etter nærmere bestemmelser av Kongen likevel tillates å bli utskrevet, dog ikke tidligere enn fra 1. januar i det år vedkommende fyller 17. Vedkommende er i så fall utskrivningspliktig så snart tillatelsen er meddelt ham eller henne.

I krig eller når krig truer kan Kongen gi nærmere regler om utskrivningsplikten for menn. Kongen kan under slike forhold også bestemme at utskrivningsplikten skal omfatte også menn utenfor riket og gi nærmere regler om fremgangsmåten ved utskrivningen.

3.2.2. Vurderinger knyttet til vpl § 31
Bestemmelsen angir nærmere regler knyttet til legekjennelser. Vpl § 31 er utformet med tanke på mannlig utskrivings- og verneplikt, og i første ledd refereres denne personen som ”han”. For å gjøre bestemmelsen generell og anvendelig også for kvinner, foreslår det at personen omtales som ”vedkommende”.

Endringsforslaget følger av punkt 3.2.2.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.2.2.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 31
§ 31. Legekjennelser som er avgitt før den vernepliktiges første fremmøte til tjeneste og som ikke går ut på at han er udyktig til enhver militærtjeneste, tas opp til ny avgjørelse ved fremmøtet. Avgjørelsen treffes av en nemnd som skal bestå av minst to leger, hvorav den ene fortrinnsvis skal være sanitetsoffiser. I krig kan Kongen bestemme at nemnda skal bestå av minst en lege og en offiser. Når forholdene tillater det, kan nemnda tilkalle ytterligere ekspertise etter behov.

Senere vurdering av legekjennelse skal i tilfelle foretas av slik nemnd som fastsatt i første ledd.

Enhver legekjennelse avgitt etter denne lov kan innen 6 måneder etter at kjennelsen er avgitt, oppheves av Sjefen for Forsvarets sanitet, såfremt denne finner at feilaktig medisinsk bedømmelse eller brudd på gjeldende klassifiseringsbestemmelser har hatt avgjørende innflytelse på kjennelsen, eller det er framkommet nye opplysninger som åpenbart ville ha kunnet føre til en annen avgjørelse. Vedkommende skal i så fall fremstilles til ny undersøkelse og legekjennelse.

3.2.2.2. Forslag til endringer i vpl § 31
§ 31. Legekjennelser som er avgitt før den vernepliktiges første fremmøte til tjeneste og som ikke går ut på at vedkommende er udyktig til enhver militærtjeneste, tas opp til ny avgjørelse ved fremmøtet. Avgjørelsen treffes av en nemnd som skal bestå av minst to leger, hvorav den ene fortrinnsvis skal være sanitetsoffiser. I krig kan Kongen bestemme at nemnda skal bestå av minst en lege og en offiser. Når forholdene tillater det, kan nemnda tilkalle ytterligere ekspertise etter behov.

Senere vurdering av legekjennelse skal i tilfelle foretas av slik nemnd som fastsatt i første ledd.

Enhver legekjennelse avgitt etter denne lov kan innen 6 måneder etter at kjennelsen er avgitt, oppheves av Sjefen for Forsvarets sanitet, såfremt denne finner at feilaktig medisinsk bedømmelse eller brudd på gjeldende klassifiseringsbestemmelser har hatt avgjørende innflytelse på kjennelsen, eller det er framkommet nye opplysninger som åpenbart ville ha kunnet føre til en annen avgjørelse. Vedkommende skal i så fall fremstilles til ny undersøkelse og legekjennelse.

3.2.3. Vurderinger knyttet til vpl § 34
Etter loven § 34 gis Kongen fullmakt til å gi nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i § 33, herunder fordeling av mannskaper.

Etter klassifisering vil utskrevne menn være vernepliktige. Utskrevne kvinner som samtykker til tjeneste på like vilkår som menn vil være frivillige tjenestegjørende, men forvaltes etter de samme bestemmelser som menn. Første ledd foreslås justert for å reflektere dette. I tillegg foreslås det presisert at fordeling skjer til tjeneste i Forsvaret. I dag fordeles vernepliktige og frivillige til tjeneste Forsvaret eller overføres til andre deler av totalforsvaret. Ordlyden foreslås derfor tilpasset dagens situasjon.

3.2.3.1. Gjeldende bestemmelse i § 34
§ 34. Kongen gir nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i § 33, herunder hvordan utskrivningspliktige etter sesjon skal fordeles på de forskjellige forsvarsgrener, våpenarter m.v.
 
Når det blir truffet bestemmelse etter § 26 annet ledd, skal det samtidig fastsettes hvordan fordelingen skal foretas.

3.2.3.1.1. Forslag til endringer i § 34
§ 34. Kongen gir nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i § 33, herunder hvordan vernepliktige og frivillige etter sesjon skal fordeles til tjeneste i Forsvaret.

Når det blir truffet bestemmelse etter § 26 annet ledd, skal det samtidig fastsettes hvordan fordelingen skal foretas.

3.2.4. Vurderinger knyttet til vpl § 35
Vpl § 35 angir at resultatet av utskrivingen skal meddeles ”den enkelte mann”. For å gjøre bestemmelsen generell og anvendbar også for kvinner, foreslår det at ”mann” slettes, og at resultatet skal meddeles ”den enkelte”. Endringsforslaget følger av punkt 3.2.3.2

3.2.4.1. Gjeldende bestemmelse i § 35
§ 35. Resultatet av utskrivingen meddeles den enkelte mann på den måte Kongen bestemmer.

3.2.4.2. Forslag til endringer i § 35
§ 35. Resultatet av utskrivingen meddeles den enkelte på den måte Kongen bestemmer.

3.2.5. Vurderinger knyttet til vpl § 37
Vpl § 37 angir at det er ”han” som skal utskrives og ”han” som skal slettes av rullene. For å gjøre bestemmelsen generell og anvendbar også for kvinner, foreslår det at ”han” erstattes med ”vedkommende” både i første og annet ledd.

Endringsforslaget følger av punkt 3.2.4.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.2.5.1. Gjeldende bestemmelse i § 37
§ 37. Er noen forbigått ved utskrivningen og feilen blir oppdaget eller årsaken til forbigåelsen bortfaller, skal han utskrives så snart som mulig.

Blir det brakt på det rene at noen er feilaktig utskrevet, skal han straks slettes av rullene og betraktes som ikke utskrevet.

3.2.5.2. Forslag til endringer i § 37
§ 37. Er noen forbigått ved utskrivningen og feilen blir oppdaget eller årsaken til forbigåelsen bortfaller, skal vedkommende utskrives så snart som mulig.

Blir det brakt på det rene at noen er feilaktig utskrevet, skal vedkommende straks slettes av rullene og betraktes som ikke utskrevet.

3.3. Forslag til justeringer i kapittel IV. Forskjellige bestemmelser
3.3.1. Vurderinger knyttet til § 39
Vpl § 39 angir i annet ledd en plikt for menn til å melde seg for politiet dersom de på grunn av opphold utenfor riket ikke har blitt utskrevet. Ved en innføring av allmenn utskrivningsplikt, anses det naturlig at en tilsvarende plikt vil gjelde for kvinner. Det foreslås derfor at ”han” i annet ledd erstattes av ”vedkommende”.

Endringsforslaget følger av punkt 3.3.1.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.3.1.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 39
§ 39. I den utstrekning Kongen bestemmer skal utskrivningspliktige og vernepliktige gi melding om bortreise, flytning, utvandring og mønstring i utenriks fart. Kongen kan også gi bestemmelser om at de må ha tillatelse til å reise bort fra riket, utvandre eller mønstre i utenriks fart. I krig eller når krig truer, kan Kongen, med Stortingets samtykke treffe bestemmelser om reiseforbud, som kan omfatte også andre menn fra 1. januar i det år de fyller 17.

Den som på grunn av opphold utenfor riket ikke er utskrevet, skal melde seg for politiet straks han kommer til riket.

3.3.1.2. Forslag til endringer i § 39
§ 39. I den utstrekning Kongen bestemmer skal utskrivningspliktige og vernepliktige gi melding om bortreise, flytning, utvandring og mønstring i utenriks fart. Kongen kan også gi bestemmelser om at de må ha tillatelse til å reise bort fra riket, utvandre eller mønstre i utenriks fart. I krig eller når krig truer, kan Kongen, med Stortingets samtykke treffe bestemmelser om reiseforbud, som kan omfatte også andre menn fra 1. januar i det år de fyller 17.

Den som på grunn av opphold utenfor riket ikke er utskrevet, skal melde seg for politiet straks vedkommende kommer til riket.

3.3.2. Vurderinger knyttet til vpl § 40
Vpl § 40 første ledd angir hvem som plikter å stille på sesjon og til å gi skriftlige opplysninger av betydning for deres utskrivning og verneplikt. Ordlyden angir at dette gjelder menn. For å legge til rette for allmenn sesjon foreslås derfor at ”menn” i første ledd erstattes med ”menn og kvinner”. Dette vil legge tilsvarende plikter på kvinner som for menn, og vil således sikre en allmenn utskrivningsplikt.

Endringsforslaget følger av punkt 3.3.2.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.3.2.1. Gjeldende bestemmelse i § 40
§ 40. Menn i utskrivnings- og vernepliktig alder plikter på oppfordring ved personlig frammøte eller skriftlig å gi opplysninger om forhold som har betydning for deres utskrivning og verneplikt og herunder å skaffe til veie attester og andre dokumenter som kreves framlagt. I rimelig utstrekning plikter de også på annen måte å godtgjøre riktigheten av sine opplysninger.

Kongen gir bestemmelser om hvilke personer og institusjoner i og utenfor riket som kan kreve disse opplysninger. Kongen kan videre gi bestemmelser om at det ved innføring i nasjonalitetsprotokoll og utstedelse og fornyelse av pass utenfor riket kan kreves godtgjort at vernepliktsforholdene er i orden.

3.3.2.2. Forslag til endringer i § 40
§ 40. Menn og kvinner i utskrivnings- og vernepliktig alder plikter på oppfordring ved personlig frammøte eller skriftlig å gi opplysninger om forhold som har betydning for deres utskrivning og verneplikt og herunder å skaffe til veie attester og andre dokumenter som kreves framlagt. I rimelig utstrekning plikter de også på annen måte å godtgjøre riktigheten av sine opplysninger.

Kongen gir bestemmelser om hvilke personer og institusjoner i og utenfor riket som kan kreve disse opplysninger. Kongen kan videre gi bestemmelser om at det ved innføring i nasjonalitetsprotokoll og utstedelse og fornyelse av pass utenfor riket kan kreves godtgjort at vernepliktsforholdene er i orden.

3.3.3. Vurderinger knyttet til vpl § 43
Bestemmelsen angir at menn har en selvstendig plikt til å besørge at deres vernepliktsforhold kommer under behandling i rett tid. Dette gjelder også forhold av betydning for utskrivning. For å legge til rette for allmenn sesjon foreslås det visse endringer i bestemmelsen.

Det foreslås at bestemmelsen deles opp i to ledd, hvor første ledd fastslår plikten til å påse at vedkommende utskrivnings- og vernepliktsforhold kommer under behandling. Øvrige deler av dagens bestemmelse foreslås inntatt i et nytt annet ledd med visse endringer. Omtalen av ”hans” foreslås erstattet med ”vedkommendes”. Dette vil legge tilsvarende plikter på kvinner som for menn, og vil således sikre en allmenn utskrivningsplikt. Plikten for kvinner er begrenset til utskrivningsforhold, og plikten for menn er således videre etter bestemmelsen enn for kvinner. Meldeplikten til lensmenn forutsettes omfattet av ”politiet” og foreslås derfor tatt ut. Det foreslås enkelte språklige justeringer i bestemmelsen. Vernepliktsverket er i dag rulleførende enhet for alt militært personell, og vil da være nærmeste militære foresatte for personell som ikke er i tjeneste. Det foreslås at dette fremgår av bestemmelsen.

Endringsforslaget følger av punkt 3.3.3.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.3.3.1. Gjeldende bestemmelse i § 43
§ 43. Enhver plikter selv å påse at hans vernepliktsforhold i rett tid kommer under behandling. Den som ikke får slike meddelelser eller ordrer med hensyn til sine vernepliktsforhold som han etter sin alder og sine øvrige forutsetninger skal ha, plikter å melde fra til lensmannen, politiet eller til sin nærmeste militære foresatte.

3.3.3.2. Forslag til endringer i § 43
§ 43. Enhver plikter selv å påse at vedkommendes utskrivnings- og vernepliktsforhold i rett tid kommer under behandling.

Den som ikke får slike meddelelser eller ordrer med hensyn til forhold som nevnt i første ledd og som vedkommende etter sin alder og sine øvrige forutsetninger skal ha, plikter å melde fra om dette til politiet eller Vernepliktsverket.

3.3.4. Vurderinger knyttet til vpl § 46
Vpl § 46 regulerer hvilke offentlige og private virksomheter som plikter å gi opplysninger til Forsvaret til vurdering av utskrivningspliktiges skikkethet til tjeneste i Forsvaret. Dette gjelder primært menn, men det er ved lovendring 5. mai 2006 nr. 12 innarbeidet en egen bestemmelse som pålegger folkeregistret og Rikstrygdeverket å gi nødvendige opplysninger om kvinner mellom 17 og 28 år. Dette for å legge til rette for innkalling av kvinner til frivillig sesjon. Det vises i den forbindelse til Besl. O. nr. 35 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 26 (2005-2006) og Ot. prp. nr. 32 (2005-2006).

Det foreslås at utskrivningspliktige menn og kvinner likestilles, slik at plikten for offentlige og private virksomheter til å gi informasjon om utskrivningspliktige er lik uavhengig av kjønn. I forlengelsen av dette foreslås det å slette siste setning i bestemmelsens første ledd.

Endringsforslaget følger av punkt 3.3.4.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.3.4.1. Gjeldende bestemmelse i § 46
§ 46. Til bruk for utskrivning, rulleføring og innkalling til tjeneste plikter offentlige myndigheter og tjenestemenn, arbeidsgivere og fartøysførere, bestyrere og private læreanstalter, ungdomshjem og sykehus, prester og forstandere i trossamfunn uten betaling å gi opplysninger, oppgaver og attestasjoner angående menn mellom 17 og 45 år som er knyttet til dem eller registrert hos dem. Til bruk for innkalling av kvinner til frivillig sesjon plikter folkeregisteret og Rikstrygdeverket uten betaling å gi nødvendige opplysninger om kvinner mellom 17 og 28 år.

Enhver eier eller besitter av rom som er åpent for almenheten og enhver fartøysfører plikter å bistå med oppslag av kunngjøringer i anledning av utskrivning og verneplikt.

Politiet, mønstringsmyndigheter og norske utenrikske stasjoner plikter på forespørsel å gi veiledning om utskrivnings- og vernepliktsforhold. De plikter også å medvirke ved innkalling og ettersøking i anledning av utskrivning og tjeneste. Mønstringsmyndighetene plikter dessuten å bistå ved klassifiseringen av sjømenn som på grunn av utmønstring ikke kan møte på sesjon.

Hvis sesjonslege får forfall, plikter enhver lege på anmodning fra klassifiseringsnemnd eller høyere myndighet å overta hans funksjoner inntil avløsning kan skje. Plikt som pålegges lege etter foranstående bestemmelse må ikke strekke seg ut over den tid det tar for en ny sesjonslege å reise til utskrivningsstedet. Anmodningen rettes så vidt mulig til lege på eller nær sesjonsstedet, fortrinnsvis til offentlig lege. Kongen fastsetter godtgjørelsen.

3.3.4.2. Forslag til endringer i § 46
§ 46. Til bruk for utskrivning, rulleføring og innkalling til tjeneste plikter offentlige myndigheter og tjenestemenn, arbeidsgivere og fartøysførere, bestyrere og private læreanstalter, ungdomshjem og sykehus, prester og forstandere i trossamfunn uten betaling å gi opplysninger, oppgaver og attestasjoner angående menn og kvinner mellom 17 og 45 år som er knyttet til dem eller registrert hos dem.

Enhver eier eller besitter av rom som er åpent for almenheten og enhver fartøysfører plikter å bistå med oppslag av kunngjøringer i anledning av utskrivning og verneplikt.

Politiet, mønstringsmyndigheter og norske utenrikske stasjoner plikter på forespørsel å gi veiledning om utskrivnings- og vernepliktsforhold. De plikter også å medvirke ved innkalling og ettersøking i anledning av utskrivning og tjeneste. Mønstringsmyndighetene plikter dessuten å bistå ved klassifiseringen av sjømenn som på grunn av utmønstring ikke kan møte på sesjon.

Hvis sesjonslege får forfall, plikter enhver lege på anmodning fra klassifiseringsnemnd eller høyere myndighet å overta hans funksjoner inntil avløsning kan skje. Plikt som pålegges lege etter foranstående bestemmelse må ikke strekke seg ut over den tid det tar for en ny sesjonslege å reise til utskrivningsstedet. Anmodningen rettes så vidt mulig til lege på eller nær sesjonsstedet, fortrinnsvis til offentlig lege. Kongen fastsetter godtgjørelsen.

3.3.5. Vurderinger knyttet til vpl § 48
Vpl § 48 regulerer strafferettslige reaksjoner på brudd på plikter som følger av vernepliktsloven. Som vurdert ovenfor foreslås det å likestille menns og kvinners forpliktelser knyttet til deltakelse på sesjon. Dagens utforming av vpl § 48 er basert på mannlig utskrivings- og verneplikt, og for å legge til rette for allmenn utskrivningsplikt anses det nødvendig å også gjøre endringer i § 48. I bestemmelsens annet, tredje og fjerde ledd foreslås det å erstatte ”han” med ”vedkommende”, samt erstatte ”hans” med ”vedkommendes”. I tredje ledd foreslås det også presisert at det kan pålegges straffeansvar som følge av å villede myndighetene i forbindelse med utskrivning. Dette gjelder også etter gjeldende lovbestemmelse, men grunnet innføring av allmenn sesjonsplikt for kvinner, anses det nødvendig å presisere dette så lenge kvinner ikke har verneplikt.

Endringsforslaget følger av punkt 3.3.5.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

3.3.5.1. Gjeldende bestemmelse i § 48
§ 48. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt
1. unnlater å oppfylle meldeplikt etter §§ 39 eller 43, eller å innhente tillatelse som nevnt i § 39, annet punktum, eller som overtrer reiseforbud gitt i medhold av § 39, tredje punktum;
2. uten gyldig forfall uteblir fra eller kommer for sent til møte som han er innkalt til i medhold av denne lov, møter i ikke edru tilstand, forlater møtet uten tillatelse eller ved sin opptreden hindrer eller forstyrrer møtets gang;
3. Unnlater eller nekter å oppfylle noen av de plikter som han er pålagt etter §§ 40, 41 eller 42, eller som gir uriktige opplysninger om forhold som nevnt i § 40, eller som ved sin atferd eller på annen måte søker å villede vernepliktsmyndighetene ved bedømmelsen av hans vernepliktsforhold.
4. overtrer eller forsømmer sine plikter med hensyn til oppbevaring eller vedlikehold av våpen eller annet utstyr som han er pålagt å ta vare på i henhold til § 44.

3.3.5.2. Forslag til endringer i § 48
§ 48. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt
1.  unnlater å oppfylle meldeplikt etter §§ 39 eller 43, eller å innhente tillatelse som nevnt i § 39, annet punktum, eller som overtrer reiseforbud gitt i medhold av § 39, tredje punktum;
2.  uten gyldig forfall uteblir fra eller kommer for sent til møte som vedkommende er innkalt til i medhold av denne lov, møter i ikke edru tilstand, forlater møtet uten tillatelse eller ved sin opptreden hindrer eller forstyrrer møtets gang;
3.  Unnlater eller nekter å oppfylle noen av de plikter som vedkommende er pålagt etter §§ 40, 41 eller 42, eller som gir uriktige opplysninger om forhold som nevnt i § 40, eller som ved sin atferd eller på annen måte søker å villede vernepliktsmyndighetene ved bedømmelsen av vedkommendes utskrivnings- eller vernepliktsforhold.
4.  overtrer eller forsømmer sine plikter med hensyn til oppbevaring eller vedlikehold av våpen eller annet utstyr som vedkommende er pålagt å ta vare på i henhold til § 44.

4. Øvrig behov for endringer i vernepliktsloven
4.1. Innledning
Som følger av endringer og omstillinger i Forsvaret, og samfunnsutviklingen ellers, er det også behov for å gjøre endringer/justeringer/presiseringer innen følgende kapitler:
- Kapittel II. Tjenesteplikten: § 9.
- Kapittel III. Utskriving og rulleføring: §§ 23, 36 og 38.

4.2. Forslag til justeringer i kapittel II. Tjenesteplikten
4.2.1. Vurderinger knyttet til vpl § 9
Vpl § 9 nr. 1 definerer hva som skal anses som ordinær tjeneste i fredstid. Dette omfatter repetisjonsøvelse, som er den aktivitet som gjennomføres for å friske opp de grunnleggende individuelle ferdigheter i mobiliseringsenheter og samtrene enheter for å høyne kvalitetsnivået. I dag benevnes slik tjeneste som repetisjonstjeneste, og ikke repetisjonsøvelse. Det vises i den forbindelse til St.prp. nr 1 (2007-2008) for Forsvarsdepartementet.

Det foreslås at begrepsbruken oppdateres, og at vernepliktsloven reflekterer gjeldende begrepsbruk. Repetisjonsøvelse foreslås erstattet med repetisjonstjeneste. Endringsforslaget følger av punkt 4.3.1.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

4.2.1.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 9
§ 9. Den vernepliktiges tjeneste i fred omfatter:

1. Ordinær tjeneste:
Førstegangstjeneste og repetisjonsøvelse, eventuelt med befals- og annen særopplæring.

2. Ekstraordinær tjeneste:
  a. Særlige øvelser for å styrke Forsvaret, herunder særlige befals-
  og instruksjonskurser, mobiliseringsøvelser og ekstraordinære
  feltøvelser
  b. Ekstraordinært vakthold og tjeneste som kreves for å
  opprettholde rettsordenen og sivilt arbeid når viktige
  samfunnsinteresser gjør det nødvendig
  c. Beredskapstjeneste når Forsvaret eller noen del av det er
  beordret satt på krigsfot i beredskapsøyemed.

4.2.1.2. Forslag til endringer i vpl § 9
§ 9. Den vernepliktiges tjeneste i fred omfatter:

1. Ordinær tjeneste:
Førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, eventuelt med befals- og annen særopplæring.

2. Ekstraordinær tjeneste:
  a. Særlige øvelser for å styrke Forsvaret, herunder særlige befals-
  og instruksjonskurser, mobiliseringsøvelser og ekstraordinære
  feltøvelser
  b. Ekstraordinært vakthold og tjeneste som kreves for å
  opprettholde rettsordenen og sivilt arbeid når viktige
  samfunnsinteresser gjør det nødvendig
  c. Beredskapstjeneste når Forsvaret eller noen del av det er
  beordret satt på krigsfot i beredskapsøyemed.

4.3. Forslag til justeringer i kapittel III. Utskriving og rulleføring
4.3.1. Vurderinger knyttet til vpl § 23
Vpl § 23 angir nærmere regler om Vernepliktsverket, dets organisering og fullmakter. Vernepliktsverkets organisasjon ble endret med bakgrunn i Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St. prp. nr. 45 (2000-2001). Det ble opprettet en felles vernepliktsforvaltning for Forsvaret med lokalisering til Hamar. Vernepliktsverkets sentrale stab i Oslo og de seks regionale avdelinger i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad ble nedlagt.

I lys av endringene forslås det at bestemmelsen i § 23 endres for å reflektere de senere endringer i Vernepliktsverkets organisasjon. Annet ledd forutsetter eksistensen av regionale organisasjonsledd, en organisering man har gått bort i fra, og det foreslås derfor å ta ut annet ledd av loven. Likeledes foreslås det endringer i tredje ledd av samme årsaker.

Endringsforslaget følger av punkt 4.4.1.2.

4.3.1.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 23
§ 23. Vernepliktsverket er utøvende ledd for den felles vernepliktsforvaltning og ledes av Sjefen for Vernepliktsverket. Han er direkte underlagt Forsvarssjefen.

Under Sjefen for Vernepliktsverket står regionale sjefer som hver innen sin region forestår utskrivning, rulleføring og innkallinger til militærtjeneste. Disse forestår også mobiliseringsregistrering og mobiliseringsdisponering av vernepliktig personell.

Rikets inndeling i regionale vernepliktsforvaltninger og deres indre inndeling fastsettes av Kongen som også gir nærmere regler om Vernepliktsverkets organisasjon og gjøremål, herunder behandlingen av spørsmål som vedrører verneplikten og dens avtjening.

4.3.1.2. Forslag til endringer i vpl § 23
§ 23. Vernepliktsverket er utøvende ledd for den felles vernepliktsforvaltning og ledes av Sjefen for Vernepliktsverket. Han er direkte underlagt Forsvarssjefen.

Kongen gir nærmere regler om Vernepliktsverkets organisasjon og gjøremål, herunder behandlingen av spørsmål som vedrører verneplikten og dens avtjening.

4.3.2. Vurderinger knyttet til vpl § 36
Vpl § 36 angir at det skal føres en hovedrulle ved Vernepliktsverket, og at det også skal føres rulle ved vernepliktsforvaltningene.

Som følge av endringer i Vernepliktsverkets organisering forslås det at angivelsen av vernepliktsforvaltningene tas ut av vpl § 36 første ledd. Endringsforslaget følger av punkt 4.4.2.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

4.3.2.1. Gjeldende bestemmelse i vpl § 36
§ 36. I tillegg til Vernepliktsverkets hovedrulle skal det ved vernepliktsforvaltningene føres rulle over alle utskrivningspliktige og vernepliktige innen respektive regioner.

Kongen gir nærmere bestemmelser om innhold og oppbevaring av ruller og oppgaver.

4.3.2.2. Forslag til endringer i vpl § 36
§ 36. Vernepliktsverket fører en hovedrulle over alle utskrivningspliktige og vernepliktige.

Kongen gir nærmere bestemmelser om innhold og oppbevaring av hovedrullen.

4.3.3. Vurderinger knyttet til vpl § 38
Vpl § 38 omhandler overføring til annen tjeneste. Bestemmelsen benytter begrepet overføring til annen enhet el. Forsvaret benytter i dag begrepet omfordeling av vernepliktige mannskaper i forbindelse med førstegangstjeneste, og begrepet omdisponering i forbindelse med øvde mannskaper. Det foreslås derfor at det foretas språklige justeringer i § 38 ved at begrepene ”overføres” og ”overføring” erstattes med ”omdisponeres” og ”omdisponering” som felles begrep.

Endringsforslaget følger av punkt 4.4.3.2, og foreslåtte endringer er uthevet i fet skrift.

4.3.3.1. Gjeldende bestemmelse i § 38
§ 38. Enhver vernepliktig kan uten hensyn til eget ønske overføres til annen enhet i eller utenfor den forsvarsgren han opprinnelig er utskrevet til. Etter søknad kan han overføres når vektige velferdsgrunner foreligger og tjenstlige hensyn ikke er til hinder for det.

Regler for godkjenning av overføringer som ikke er bestemt av departementet, fastsettes av Forsvarssjefen.

4.3.3.2. Forslag til endringer i § 38
§ 38. Enhver vernepliktig kan uten hensyn til eget ønske omdisponeres til annen enhet i eller utenfor den forsvarsgren han opprinnelig er disponert til. Etter søknad kan han omdisponeres når vektige velferdsgrunner foreligger og tjenstlige hensyn ikke er til hinder for det.

Regler for godkjenning av omdisponeringer som ikke er bestemt av departementet, fastsettes av Forsvarssjefen.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet
- Barne- og likestillingsdepartementet
- Finansdepartementet
- Fiskeri- og kystdepartementet
- Fornyings- og administrasjonsdepartementet
- Helse- og omsorgsdepartementet
- Justis- og politidepartementet
- Kommunal- og regionaldepartementet
- Kultur- og kirkedepartementet
- Kunnskapsdepartementet
- Landbruks- og matdepartementet
- Miljøverndepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
- Olje- og energidepartementet
- Samferdselsdepartementet
- Utenriksdepartementet

- Forsvarsstaben
- Forsvarsbygg
- Forsvarets forskningsinstitutt
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet
- Datatilsynet
- Generaladvokaten

- Akademikerne
- Befalets fellesorganisasjon
- Fellesforbundet  
- Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
- Norges Ingeniørorganisasjon
- Norges Offisersforbund
- Norsk Tjenestemannslag
- Personellforbundet
- Vernepliktsrådet

Til toppen