Høring - forslag til endringer i regelverk og takster - folketrygdens stønad til dekning av ugifter til tannbehandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2008

Vår ref.:

Høringsinstansene

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200601252-/KST

19.11.2008

 

Høring - forslag til endringer i regelverk og takster - folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket og i takstsystem knyttet til folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Høringsnotatet og forslag til endringer i regelverket m.v. er tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets internettportal www.dep.no/hod under Dokumenter < Høringer. Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles via e-post rettet til adriana.ocares@hod.dep.no eller på telefon 22 24 87 03.

 

Regelverket og takstsystemet knyttet til folketrygdens dekning av utgifter til behandling og undersøkelse hos tannlege ble i 2007 og 2008 forenklet, kravet om forhåndsgodkjenning av tannbehandling ble fjernet og stønad til tannbehandling ble samlet i én bestemmelse i folketrygdloven. Samtidig ble det gjort betydelige forenklinger av takstsystemet. Som en oppfølging av dette forenklingsarbeidet har departementet vurdert de gjennomførte endringene for å se om disse har fått utilsiktede eller uheldige virkninger.

 

Departementet har også vurdert to spesifikke refusjonsområder, stønad til kjeveortopedisk behandling og stønad til behandling og rehabilitering etter marginal periodontitt, med tanke på endring og forenkling av regelverket.

 

Hovedformålet med endringene er å innrette stønadsordningen slik at den på en bedre måte hjelper dem som trenger det mest.  Endringsforslagene har også til formål å forenkle regelverket.

 

Departementet planlegger at endringene skal tre i kraft 1. januar 2009. Av den grunn vil det ikke være tid til å gjennomføre alminnelig høring etter forvaltningsloven § 37 jf utredningsinstruksen punkt 5.1. Formålet med endringsforslagene er å styrke pasientenes rettigheter og å forenkle trygdens refusjonsordninger til tannbehandling. Arbeidet med endringsforslagene er basert på rapporter utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, innspill fra flere spesialistforeninger i Den norske tannlegeforening og på innspill fra flere brukerorganisasjoner. På denne bakgrunn settes høringsfristen til 3 uker. I den forbindelse vises til vedlagte beslutning i brev datert 19. november 2008 fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen.

 

Departementet ber om at høringsuttalelser blir sendt innen onsdag den10. desember 2008 til:

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0330 Oslo

 

Departementet avholder et høringsmøte tirsdag 25. november 2008 kl 10.00 -11.30. Vi ber om å få opplyst navn på deltagere til kst@hod.dep.no innen mandag

24. november 2008.

 

Departementet forutsetter at høringsinstansene involverer aktuelle underorganisasjoner i den grad det anses aktuelt.

 

Forslag til endringer i regelverket og takststrukturen er innarbeidet i Vedlegg 1. I tillegg er det innarbeidet mindre justeringer i teksten som er av teknisk karakter, og som departementet anser som ikke nødvendig å omtale i høringsnotatet.

 

Beløpene i honorartakster, refusjonstakster og egenandel vil bli justert i forbindelse med departementets fastsetting av takster etter utløp av høringsfristen.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Andreas Disen e.f.

Ekspedisjonssjef

                                                                                          Kari Sekkenes Tandberg

                                                                                          seniorrådgiver

 

Vedlegg

 

 

Lenke til høringsbrev i pdf-format

Lenke til  brev fra Statsråden

 

Vedlegg 1

 

Rapport 1

 

Rapport 2

 

Rapport 3

 

 

 

 

 

Adresseliste:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kreftforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

De regionale helseforetakene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fri rettshjelp, Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

KS – Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pensjonistforbund

Norsk Tannpleierforening

Pasientskadenemnda

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Finansdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge ingen merknader
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk Pasientskadeertatning ingen merknader
Vest-Agder fylkeskommune
Norges Tannteknikerforbund
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ingen merknader
Norsk tannpleierforening
Østfold fylkeskommune
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
Oppland fylkeskommune
Helse Sør-Øst RHF    vedlegg
Troms fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Den norske tannlegeforening
Hordaland fylkeskommune
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Norsk forening for pedodonti
Rogaland fylkeskommune
Norsk Pensjonistforbund
Buskerud fylkeskommune
Kreftforeningen

Til toppen