Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.10.2020

Vår ref.: 20/4380

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2005 hatt en støtteordning for å øke kunnskapen om valg. Valgdirektoratet overtok i 2016 forvaltningen av denne tilskuddsordningen. Departementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om at ordningen med tilskudd til informasjonstiltak ved valg fastsettes i forskrift. Forslaget skal sikre at tilskuddsordningen er i samsvar med kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utformingen og forvaltningen av tilskudd. Forslaget til forskrift er i hovedsak en videreføring av hovedinnholdet i tilskuddsregelverket, men det er gjort en rekke språklig og strukturelle endringer.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høringsfristen er onsdag 7. oktober 2020.


Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Sørlie
seniorrådgiver

Departementene
Fylkeskommunene
Kommunene

Elevorganisasjonen
Frivillighet Norge
Foreningen Norges døvblinde
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Innvandrernes Landsorganisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Rådet for psykisk helse

Unge funksjonshemmede
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Valgdirektoratet
Sametinget