Høring - forslag til lovregler om sivilrettslig inndragning

Høring om lovforslag som skal gjøre det lettere å inndra verdier fra kriminelle.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2017

Vår ref.: 16/5054

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet professor Jon Petter Rui en betenkning med forslag til ny lov om inndragning rettet direkte mot formuesgoder (sivilrettslig inndragning). Betenkningen sendes med dette på høring.

Store deler av den alvorlige kriminaliteten er profittmotivert. Inndragning av verdier fra lovbrudd er et viktig og nødvendige tiltak for å redusere og forebygge profittmotivert kriminalitet. 

Inndragningsreglene i straffeloven ble revidert i 1999. Det har imidlertid vist seg at strafferettslig inndragning alene av ulike grunner ikke førte til de resultatene man ønsket å oppnå. 

Irland og Storbritannia har siden henholdsvis 1996 og 2002 hatt regler om sivilrettslig inndragning. Begge landene har høstet svært gode erfaringer med hensyn til reglenes effektivitet og det har gitt forbedrede resultater på inndragning. Departementet ønsket å få utredet om og i tilfelle hvordan en slik sivilrettslig inndragning også kunne gjennomføres i Norge. Dette er bakgrunnen for professor Ruis betenkning. 

Departementet har ikke har tatt stilling til lovforslaget i betenkningen.

Som professor Rui selv påpeker, er lovforslaget ment som et eksempel på hvordan et regelverk om sivilrettslig inndragning kan se ut. Departementet imøteser derfor også høringsuttalelser som ligger på et overordnet og konseptuelt plan. 

Da departementet ikke har tatt stilling til forslaget i utredningen, herunder hvordan sivilrettslig inndragning i tilfelle skal håndheves, er heller ikke økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget vurdert. 

Frist for å sende inn høringssvar er 15. februar 2017

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2510526.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen
Svein Wiiger Olsen
avdelingsdirektør 

Sylvia Peters
fagdirektør

 • Departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Forbrukerombudet
 • Forsvarsstaben
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartstilsynet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
 • (EOS- utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolldirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vegdirektoratet
 • Økokrim

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges idrettsforbund
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Norges politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Tekna
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors
 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Til toppen