Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2019

Vår ref.: 19/3306

Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (heretter kommuneloven) kapittel 14 og 28 inneholder bestemmelser om at visse avtaler og disposisjoner inngått av en kommune eller fylkeskommune kan erklæres privatrettslig ugyldig.

Ugyldighetsreglene i den nye kommuneloven trer i kraft 1. januar 2020. De nærmere virkningene av ugyldighet er ikke regulert i loven. I Prop 46 L (2017–2018) kapittel 21.4.3 framgår det at departementet så raskt det lar seg gjøre vil legge fram lovforslag om tilbakeføring av ytelser ved ugyldige avtaler. Departementet sender her på alminnelig høring et forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på departementets nettside. Høringsfristen er 21. oktober 2019.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør

Anders Huitfeldt

seniorrådgiver

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finans Norge
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS 
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene 
Det Liberale Folkepartiet 
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti 
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet 
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hørselshemmedes landsforbund
Foreningen for hjertesyke barn
Forandringsfabrikken stiftelse
Fellesorganisasjonen
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Redd barna
Ungdom og Fritid
Unge funksjonshemmede
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Seniorenes Fellesorganisasjon

Til toppen