Høring - forvaltningsreformen

Forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen, og forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven.

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring to høringsnotater knyttet til forvaltningsreformen. Et som gjelder forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen, og et som gjelder forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven. Høringsfrist er 12. februar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2009

Resultat:

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring to høringsnotater knyttet til forvaltningsreformen.

Det ene høringsnotatet omhandler forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen.

Det andre gjelder forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven. Begge forslagene vil bli innarbeidet i en odelstingsproposisjon som vil bli fremmet for Stortinget i vårsesjonen.

Av hensyn til framdriften i saken har samferdselsministeren besluttet at høringsfristen kan settes kortere enn i utredningsinstruksens pkt. 5.2, jf. 1.3. Høringsfristen settes til 12. februar 2009.

Vår ref.:

Liste over høringsinstanser:

Departementene
SMK
Fylkeskommunene
Sametinget
Oslo kommune
Fylkesmennene
(Sysselmannen på Svalbard)
KS
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Regjeringsadvokaten
Norges Motorsykkelforbund
Norges Bindeforbund
Norges Turbilforbund
Rådet for Funksjonshemmede
SINTEF Samferdsel
Finansnæringens hovedorganisasjon
LO
NHO
Akademikerne
YS
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Yrkestransportforbundet
Politidirektoratet/UP
Landsforeningen for Trafikkskadde
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Rederienes Landsforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norges Lastebileier – Forbund
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Taxiforbund
Syklistenes Landsforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Norges Bilbransjeforbund
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norges Automobil Forbund (NAF)
Motorførernes Avholdsforbund (MA)
Kongelig Norske Automobilklubb (KNA)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Byggenæringens landsforening
Opplysningsrådet for veitrafikken
Trygg trafikk
Transportøkonomisk institutt
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) v/Lars Fuglesang
Parat v/Gunnar Magnusen
Tekna Statens vegvesen v/Morten Ask
NITO v/Siw Tyldum


Til toppen