Høring - forvaltningsreformen

Forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen, og forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven.

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring to høringsnotater knyttet til forvaltningsreformen. Et som gjelder forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen, og et som gjelder forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven. Høringsfrist er 12. februar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2009

Resultat:

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring to høringsnotater knyttet til forvaltningsreformen.

Det ene høringsnotatet omhandler forslag til en ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av reformen.

Det andre gjelder forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven. Begge forslagene vil bli innarbeidet i en odelstingsproposisjon som vil bli fremmet for Stortinget i vårsesjonen.

Av hensyn til framdriften i saken har samferdselsministeren besluttet at høringsfristen kan settes kortere enn i utredningsinstruksens pkt. 5.2, jf. 1.3. Høringsfristen settes til 12. februar 2009.