Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

I Statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 55 mill. kroner til en pilot med primær-helseteam i utvalgte kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til regelverksendringer for å kunne gjennomføre piloten. Det er en forutsetning for å gjennomføre endringene at Stortinget slutter seg til regjeringens budsjettforslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2018

Vår ref.: 17/4928

Høringsbrev - Pilot primærhelseteam – Høring av endringer i regelverket for å gjennomføre piloten

I Statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 55 mill. kroner til en pilot med primær­helseteam i utvalgte kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til regelverksendringer for å kunne gjennomføre piloten. Det er en forutsetning for å gjennomføre endringene at Stortinget slutter seg til regjeringens budsjettforslag.

Pasient- og brukerrettighetene påvirkes i liten grad av forslagene til endringer som nå sendes på høring. I all hovedsak foreslås det endringer i regelverket som finansierer kommunale fastlegetjenester. Departementet foreslår blant annet å fastsette en egen forsøksforskrift med hjemmel i folketrygdloven § 25-13. Videre foreslås det mindre endringer i fastlegeforskriften, egenandels tak 1-forskriften og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Forsalget til endringer baserer seg i all hovedsak på de utredninger gjort av Helsedirektoratet for hvordan et forsøk med primærhelseteam kan gjennomføres. I dette arbeidet har direkto­ratet hatt et tett og konstruktivt samarbeid med de sentrale aktørene i piloten, inkludert pasienter og brukere av fastlegetjenester.

Pilotprosjektet skal gjennomføres i et lite antall kommuner i landet. Departementet sender derfor høringsbrevet til færre mottakere enn det som er vanlig ved høringer av lov- og forskriftsendringer. Alle som måtte ønske det kan imidlertid gi høringsinnspill til forslagene. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede og evt. andre organer som ikke er nevnt på listen.

Departementet ber særskilt om at Helsedirektoratet vurdere om alle relevante instanser har fått en direkte oppfordring til å gi innspill til høringsnotatet.

Spørsmål til forslaget kan rettes til underdirektør Olav Gjestvang på e-post ojg@hod.dep.no eller seniorrådgiver Bente Sande på e-post bms@hod.dep.no .

Høringsnotatet ligger vedlagt og er tilgjengelig på departementets hjemmeside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Spørsmål til forslaget kan rettes til underdirektør Olav Gjestvang på e-post ojg@hod.dep.no eller seniorrådgiver Bente Sande på e-post bms@hod.dep.no .

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-forsok-med-primarhelseteam/id2580609/

Høringsfristen er torsdag 1. februar 2018.

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Maren Skaset

Avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske legeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Innovasjon Norge

Kreftforeningen

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets pasient- og brukerombud

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Mental Helse Norge

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo kommune

Parat

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Pårørendealliansen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd