Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

I Statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 55 mill. kroner til en pilot med primær-helseteam i utvalgte kommuner. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til regelverksendringer for å kunne gjennomføre piloten. Det er en forutsetning for å gjennomføre endringene at Stortinget slutter seg til regjeringens budsjettforslag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2018