Høring - INFOFLYT-utvalgets rapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012

Vår ref.: 201005722- /TAJ

INFOFLYT-utvalgets rapport – høring

Både kriminalomsorgen og politiet har som formål å forebygge kriminalitet og trygge samfunnet. Samarbeid og informasjonsutveksling er svært viktig for å nå disse målene. Justisdepartementet etablerte derfor i 2005 et INFOFLYT-system for gjensidig utveksling av informasjon mellom kriminalomsorgen og politiet. Sivilombudsmannen har flere ganger stilt kritiske spørsmål ved sider av INFOFLYT-systemet.

Justisdepartementet oppnevnte 4. mai 2010 et utvalg som skulle gjennomgå INFOFLYT-systemet og foreslå regler for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger og bruken av slike opplysninger i saksbehandlingen. Rapport 15. mai 2012 INFOFLYT  «Informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko», sendes med dette på høring. Rapporten er lagt ved som vedlegg i e-post til høringsinstansene. Den er også å finne på:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/skjerpede-krav-til-regelverk-for-informa.html?id=683379

Utvalget foreslår et klarere hjemmelsgrunnlag for INFOFLYT samt tiltak som skal sikre at informasjonsutvekslingen mellom de to etater kan fungere effektivt for å møte fremtidige utfordringer i kriminalitetsbekjempelsen og for sikkerheten i fengslene. Utvalget foreslår videre regler for innsattes rett til innsyn i opplysninger og hjemmel for å utlevere opplysninger til politiet.

Lovforslagene er tilpasset politiregisterloven. Utvalget foreslår også forskrifter og skisser til administrative rutiner for kriminalomsorgen som skal bidra til å sikre ensartet behandling av personopplysninger i INFOFLYT, samtidig som personvernet ivaretas.

Utvalget foreslår også regelverk og tiltak som skal bidra til at INFOFLYT baseres på tillit og godt samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen. INFOFLYT foreslås å være underlagt sentral koordinering og kontroll.

Det er en lovteknisk dissens i rapporten. Høringsinstansene bes merke seg at det på side 79 i rapporten står at et flertall, medlemmene Melander, Ellertsen og Sunde foreslår at forskriften i INFOFLYT ved enkelte henvisninger bør gi bestemmelser i politiregisterloven tilsvarende anvendelse. Medlemmet Sylvia Peters er også en del av flertallet som mener dette, men er ved en inkurie ikke nevnt.

Departementet gjør oppmerksom på at de undersøkelser og intervjuer som ble foretatt om hvordan INFOFLYT oppfattes og praktiseres i kriminalomsorgen og i politiet, hovedsakelig ble foretatt høsten 2010 og våren 2011. Dersom de som ble spurt i disse undersøkelsene mener at beskrivelsene og konklusjonene ikke lenger stemmer, eller at det er problematikk som ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten, ber departementet om at dette spilles inn.

Departementet ber også om at høringsinstansene konsulterer sine medlemmer og underordnete organer mv. der dette er relevant.

Høringsfristen er satt til 1. november 2012.

Med hilsen

 

Marianne Vollan
ekspedisjonssjef
                                                                          Sissel Kofoed
                                                                          avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Departementene
Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Barneombudet
Datatilsynet
KRIPOS
Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Forsvarergruppen av 1977
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jushjelpa i Nord-Norge
JussBuss
Jussformidlingen i Bergen
Akademikerne
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Kriminalomsorgens Lederforbund
Norsk forening for kriminalreform KROM
Forening for fangers pårørende
Stine Sofies Stiftelse
Rettspolitisk forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
WayBack
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

 

Til toppen