Høring - Kommisjonens forslag til direktiv om endringer av tredje selskapsdirektiv om fusjon og sjette selskapsdirektiv om fisjon - COM (2007) 91 final

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.: 200702116 EP ASL/IKR/bj

Kommisjonens forslag til direktiv om endring av tredje selskapsdirektiv om fusjon og sjette selskapsdirektiv om fisjon – COM (2007) 91 final

1. Innledning

Kommisjonen fremmet 6. mars 2007 forslag om endringer i rådsdirektiv 78/855 EØF om fusjon (“tredje selskapsdirektiv”) og rådsdirektiv 82/891/EØF om fisjon (“sjette selskapsdirektiv”), jf. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 78/855/EEC concerning mergers of public limited liability companies and Council Directive 82/891/EEC concerning the division of public limited companies as regards the requirement for an independent expert’s report on the occasion of a merger or a division (COM(2007) 91 final). Forslaget er vedlagt. Tredje og sjette selskapsdirektiv vedlegges ikke her, men er å finne på EUs internettsider, se: http://eur-lex.europa.eu/en/repert/1710.htm.

Kommisjonen foreslår å gjøre enkelte unntak fra kravene i tredje selskapsdirektiv artikkel 10 og 11 og sjette selskapsdirektiv artikkel 9 og 10 om at uavhengige sakkyndige skal gjennomgå og utarbeide en rapport til aksjeeierne i forbindelse med fusjon og fisjon. Forslaget innebærer for øvrig at tredje og sjette selskapsdirektiv tilpasses Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar, jf. i den forbindelse Justisdepartementets høringsbrev 14. desember 2006 om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Forslaget inngår i EUs program ”Better Regulation”. Formålet er å redusere de administrative byrdene for selskapene, uten at det skal gå ut over de hensyn saksbehandlingsreglene i selskapsretten er ment å ivareta. Direktivforslaget ble oversendt Europaparlamentet og Rådet 7. mars 2007. Det er foreløpig ikke opplyst når forslaget vil bli behandlet i parlamentet eller Rådet.

Justisdepartementet inviterer høringsinstansene til å kommentere forslaget. Direktivforslaget kan bli endret i forbindelse med behandlingen i Europaparlamentet og Rådet. Senere, når direktivet eventuelt er vedatt, vil et forslag til gjennomføring i norsk rett bli sendt på alminnelig høring. Departementet tar imidlertid gjerne imot innspill om direktivet og eventuell gjennomføring i norsk rett allerede nå. Innspill kan gis i brev til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller i e-post til ingrid.rogne@jd.dep.no.

2. Kort om tredje og sjette selskapsdirektiv og gjennomføringen i norsk rett
Tredje selskapsdirektiv og sjette selskapsdirektiv gir regler om gjennomføring av henholdsvis fusjon og fisjon. Begge direktivene er begrenset til å gjelde allmennaksjeselskaper eller tilsvarende selskapsformer i utenlandsk rett. Saksbehandlingsreglene i direktivene skal særlig ivareta aksjeeiernes og kreditorenes interesser i forbindelse med fusjon og fisjon. Ot.prp. nr. 36 (1993-94) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) kapittel III punkt 4 og 5 (s. 26-29) gir en oversikt over de to direktivene.

Ved en fusjon krever tredje selskapsdirektiv at styret eller administrasjonen i hvert av de fusjonerende selskapene skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport som redegjør for fusjonsplanen og gir en økonomisk og rettslig begrunnelse for den, særlig for bytteforholdet, jf. artikkel 9. Etter artikkel 10 skal uavhengige sakkyndige gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en redegjørelse til aksjeeierne. Artikkel 11 krever at aksjeeierne skal ha adgang til å gjennomgå de dokumentene som ligger til grunn for fusjonen, herunder rapportene fra styret/administrasjonen og de sakkyndige redegjørelsene, jf. artikkel 11 nr. 1 bokstav d og e.

Lignende krav stilles i sjette selskapsdirektiv ved gjennomføring av fisjon, se artiklene 7 til 9. Det følger likevel av artikkel 10 at medlemsstatene kan tillate at disse saksbehandlingsreglene ikke følges ”dersom alle aksjeeiere og eiere av andre verdipapirer som gir stemmerett i selskapene som deltar i delingen har gitt avkall på dette”.

Tredje og sjette selskapsdirektiv er gjennomført i allmennaksjeloven kapittel 13 og 14. Allmennaksjeloven § 13-10 krever at det utarbeides en sakkyndig redegjørelse for fusjonsplanen i hvert av selskapene som deltar i fusjonen. Tilsvarende krav gjelder ved fisjon, jf. § 14-4 fjerde ledd som gir § 13-10 tilsvarende anvendelse.

3. Endringsforslaget
I direktivforslaget artikkel 1 foreslås det å gjøre unntak fra kravene i fusjonsdirektivet om at uavhengige sakkyndige skal gjennomgå fusjonsplanen og avgi rapport til aksjeeierne. Unntaket skal gjelde dersom alle aksjeeierne og eiere av andre verdipapirer som gir stemmerett i selskapene som deltar i fusjonen, samtykker i det (”have so agreed”).

Som en følge av dette forslaget foreslås i direktivet også en endring i listen over de dokumentene som aksjeeierne skal gis innsyn i, jf. direktivets artikkel 11.

I artikkel 2 i direktivforslaget foreslår Kommisjonen at fisjonsdirektivet endres på den samme måten.

Direktivforslaget stiller ikke krav til hvordan enighet mellom aksjeeierne om å fravike redegjørelses- og rapporteringskravene skal etableres. Det er ikke oppstilt noen formkrav.

Med hilsen

Tone Ofstad  e.f
avdelingsdirektør

Aud Slettemoen
lovrådgiver

Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
NTL-skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppgaveregisteret
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
VPS ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen