Høring - Kommisjonens grønnbok om mulig revisjon av sektordirektiver på kontraktsrettens område

Høringsfrist 13. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2007

Vår ref.: 200701048 EP HCH/ANO

Høring - Kommisjonens grønnbok om mulig revisjon av sektordirektiver på kontraktsrettens område

Kommisjonen la 8. februar 2007 frem en grønnbok om mulig revisjon av åtte sektordirektiver på kontraktsrettens område, jf. KOM(2006) 744. I grønnboken tas det opp en rekke grunnleggende kontraktsrettslige spørsmål som har betydning utover det enkelte direktiv det er aktuelt å revidere. Kopi av grønnboken i dansk versjon ligger vedlagt.

Grønnboken er et ledd i Kommisjonens kontraktsrettsprosjekt, som også omfatter arbeidet med en såkalt felles referanseramme som skal inneholde kontraktsrettslige prinsipper, definisjoner og modellregler. Prosjektet er nærmere omtalt i flere tidligere meddelelser fra Kommisjonen, jf. KOM(2001) 398, KOM(2003) 68, KOM(2004) 651 og KOM(2005) 456. Informasjon om prosjektet kan finnes på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm

Kommisjonen har bedt om synspunkter på grønnboken innen 15. mai 2007. Som nevnt ovenfor, reises det i grønnboken en rekke grunnleggende kontraktsrettslige spørsmål. Videre reises det mer konkrete spørsmål knyttet til enkelte av direktivene, herunder direktiver som hører under Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde.

Det vil kunne være aktuelt å komme med innspill til grønnboken. Høringsbrevet er sendt ut i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet.

Dersom høringsinstansene har merknader til grønnboken, kan disse sendes til Justisdepartementet, gjerne per e-post til: andreas.nordby@jd.dep.no, innen 13. april 2007. 

Departementet tar dessuten gjerne imot kopier av eventuelle egne bidrag fra interesseorganisasjoner og andre som sendes direkte til Kommisjonen.

Med hilsen

Hege C. Haukaas e.f.
lovrådgiver

Andreas Nordby
rådgiver

 

HØRINGSINSTANSER

Departementene

Regjeringsadvokaten

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Statens institutt for forbruksforskning

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bilimportørenes Landsforening

Byggmesterforbundet

Byggherreforeningen

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene as

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dommerforening

Den norske stats husbank

eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL & IT forbundet

Elektronikk Importør Foreningen

Elite Foto

Energibedriftenes landsforening

Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA)

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fotorådet

Glassbransjeforbundet?

Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

HSH, Seksjon møbel og interiør

IKT-Norge

Isolasjonsfirmaenes Forening

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kreditorforeningen Øst

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eksportråd (Innovasjon Norge)

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norges Fiskarlag

Norges Huseierforbund

Norges Hytteeierforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kooperative Landsforening

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Kennel Klub

Norsk Renseri- & vaskeriforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Murmestres Landsforening

Norske Skohandleres Forbund (HSH)

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

NORVAR

Næringslivets Hovedorganisasjon

Parfymehandlernes Landsforbund

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Rettspolitisk forening

Rådgivende Ingeniørers forening

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sør-Trøndelag tingrett

Tekna

Teknologibedriftenes Landsforening

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

 

Til toppen