Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging; arbeidsgrupperapport

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en rapport fra en arbeidsgruppe om om bruk av kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2013

Kompensasjon handler i denne sammenheng om å kompensere fysisk for viktige funksjoner i jordbruks- og naturområder som går tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere.

Vår ref.: 12/1146


Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging - Arbeidsgrupperapport

En arbeidsgruppe i regi av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om bruk av kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter. Kompensasjon handler i denne sammenheng om å kompensere fysisk for viktige funksjoner i jordbruks- og naturområder som går tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere. Det kan for eksempel være å opparbeide dyrket mark av minst like god kvalitet på et annet sted, eller opparbeide nytt/flytte et naturområde.

Rapporten ”Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging” finnes på våre hjemmesider. Her finnes også underlagsrapportene:

• Litteraturstudie: kompensasjon av jordbruks- og naturområder (Multikonsult, Skog og landskap og Naturrestaurering 2013)
• Kategorisering og vurdering av mulig omfang av kompensasjon for natur og – jordbruksområder i samferdselsprosjekter (Rambøll 2013)
• Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av jordbruksarealer
(Bioforsk 2013)


Vi ber om eventuelle synspunkter på rapporten innen den 6. oktober 2013.


Med hilsen 


Per-Andre Torper
Avdelingsdirektør                   Siri Gilbert
                                           Seniorrådgiver

 

Departementene

Jernbaneveket

Kystverket

Vegdirektoratet

Avinor A/S

Forsvarsbygg

Mattilsynet

Miljødirektoratet

NVE

Statens landbruksforvaltning

Fylkesmennene

Kommunene

Fylkeskommunene

KS

NHO

LO

Bellona

Fagus

Greenpeace Norge

Norges bondelag

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges naturvernforbund

Framtiden i våre hender

Natur og ungdom

Sabima

Zero

WWF

Domstolsadministrasjonen

Norskog

Norges Skogeierforbund

Bioforsk

Skog og landskap

NILF

Riksantikvaren